Vår bana / Roma – Tule – Hesselby

På www.lantmateriet.se finns nu en möjlighet att göra kartutskrifter.
http://www.lantmateriet.se/…/Kartor-flygbilde…/kartutskrift/
Det blir fina kartböcker i pdf-format.
Den är enligt Lantmäteriet fri att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på kartan, även i kommersiella sammanhang, Källa: CC BY Lantmäteriet.

En beskrivning av banan Roma – Tule – Hesselby samt länkar till andra beskrivningar längs med sträckan

Vår bana är 6,5 km lång och sträcker sig mellan Roma station (Ra – 0 meter) i söder via Roma Kungsgård station (Rok – 1,109 meter) och Kambshagtorps hållplats (Kht – 3,215 meter) till Tule station (Te – 3,698 meter).
Från Tule station mitt på banan går den vidare norrut via Tule grusgrop (Teg – 4,015 meter), Nygårds hållplats (Nys – 4,474 meter), Munkebos hållplats (Mus – 5,330 meter), Ekens hållplats (En – 5,840 meter) till Hesselby station (Hy – 6,535 meter).
Föreningen har återuppbyggt bangården vid Hesselby och banan i hela dess längd. Räls och slipers revs upp 1958 på sträckan Roma-Boge.


Till vänster: Stationshuset som Österports station i Visby. 1940-tal. Till höger: Roma station den 28 juli 2016.

Roma station (Ra), 0 km

Roma station ligger i den norra delen av Romakloster stations gamla stationsområde. Den ursprungliga Roma station hade som mest nio spår. Stationshuset är idag ombyggt till lägenheter. En mängd bostäder har byggts vid det gamla stationshuset och senast byggdes Roma äldreboende mot norr.
Föreningen har i samband med banutbyggnaden 2014-2015 byggt en ny station med tre spår. Förberedelser har gjorts för att spåransluta den gamla vändskivan. Idag finns bara betongkransen kvar. Den nya vändskivan kommer från Axvalls station i Västergötland. Planering har gjorts för att återuppbygga det gamla åttkantiga vattentornet.
Roma nya stationshus är det gamla stationshuset från Österport i Visby. Österport hållplats flyttades 1956 till Norrlanda. Stationen ersattes av en pressbyråkiosk med väntsal. I Norrlanda användes huset som jaktstuga och var i ett mycket dåligt skick när föreningen fick överta det. Huset flyttades till Hesselby där en renovering påbörjades av Kent Klasén. I oktober 2014 hade en grund byggts i Roma och stationshuset flyttades till Roma.
Under våren renoverades stationshuset i ett högt tempo. Den 14 maj 2015 invigdes järnvägen från Roma av Gotlands landshövding Cecilia Schelin Seidegård.
Under kommande år ska den södra växeln flyttas något söderut för att en anslutning till vändskivan ska kunna byggas.
På Roma station visualiserar vi 50-talet med lyktstolpar i original från Romakloster station och så småningom fungerande ställverk och ljussignaler.

Länk till mer information om banutbyggnaden till Roma 2012-2015


Till vänster: Boge stationshus i Hellvi 2005. Foto: Rasmus Axelsson. Till höger: Roma kungsgårds station den 16 juni 2016.

Roma kungsgård station (Rok), 1,1 km från Roma

Roma kungsgård station ligger 800 meter sydost från Kungsgården. Stationen har ett mötesspår och har anlagts för besökarna till Kungsgården. På SlRJ fanns aldrig någon hållplats på platsen.
Stationshuset stod från början i Boge nära Slite. Boge kommun köpte inga aktier i SlRJ och fick därför inget riktigt stationshus utan bara detta stationshus med en väntsal med kamin samt ett litet rum för resgods och liknande.
Efter järnvägens nedläggning flyttades stationshuset till Hellvi. När föreningen hittade det flyttades det hösten 2012 till Tule station där det renoverades.
Den 18 juli 2014 hade spårförbindelse nåtts med Roma kungsgårds station. Ångloket Dalhem drog då stationshuset uppallat på en lastvagn till sin nya plats.
Väl på plats fortsatte renoveringen under ledning av Kent Klasén. I stationshuset finns nu en väntsal med kamin och en liten biljettexpedition med en biljettlucka som kommer från nu rivna Hogräns station.
På Roma kungsgård har vi visualiserat 40-tal med en stålsemafor som kommer från ÖSlJ och har renoverats på GHJ.


Till vänster: Vägverket produktion besiktigade Roma kanalbron den 28 april 2005. Till höger: Roma kanalbron efter renoveringen. Foto den 10 okt. 2014.

Bron över Roma kanal, 1,2 km från Roma

Bron över Roma kanal byggdes 1900 av Göteborgs mekaniska verkstad AB. Den fraktades i delar till Gotland där den monterades på plats. Det är en x meter lång stålbro.
2005 besiktades bron av Vägverket produktion. Under våren 2014 helrenoverades bron. Den blästrades och målades efter att den gamla körbanan för biltrafik hade rivits bort. Därefter spårladas bron och sedan byggdes vägbanan.
Bron är numera en av de fåtal kombinerade järnvägs/vägbroar som finns i Sverige. De flest andra finns längs med Inlandsbanan.
Bron är försedd med ljud och ljussignaler för att reglera trafiken på bron. Räläkuren kommer från Nordmark – Klarälvens järnväg. Vägskyddet regleras automatiskt, genom att spårledningar finns.


Till vänster: Raksträckan norr om bron över Roma kanal den 16 juli 2013. Till höger: Samma vy den 23 sept 2014

Banan längs med Hallaslätten och Gahnes skog

Från bron över Roma kanal går banan i en lång raksträcka längs med Hallaslätten. Banan passerar en väg mot Halla bygdegård och går sedan in i en skog innan den kommer ut vid kohagen vid Kambshagtorp. Där börjar också uppförsbacken mot Tule station. På sträckan ligger 27 och 34 kilos räls.


Till vänster: Spårbygget söderut från Kambshagtorp hade påbörjats den 19 okt. 2013. Till höger: Hållplatsen den 16 juni 2016

Kambshagtorp hållplats, 3,2 km från Roma

Kambshagtorp hållplats är ett exempel på en gotländsk hållplats på 50-talet. Hållplatskuren kommer från Stora Vede hållplats i Follingbo. Den flyttades efter nedläggningen till Hellvi där den blev lekstuga. Tack vare den välvillige ägaren kunde föreningen ta över hållplatskuren som sedan renoverades hos GHJ. Den korta perrongkanten är av betong som var typiskt på SJ hållplatser under 50-talet.
Länk till sidan med beskrivning av banbygget Kambshagtorp- Tule – Åkerkanten södra 2010- 2013


Till vänster: Tule station 1950 Föreningen Gotlandstågets arkiv. Till höger: Tule station den 5 oktober 2001
Till vänster: Stationshuset nymålat den 14 aug. 2019. Till höger: Tule station den 7 juli 2016

Tule station, 3,7 km från Roma

Tule station byggdes 1902 och var Halla sockens hållplats på Slite-Roma Jernväg (SlRJ). Namnet “Tule” tillkom då Kungl. Järnvägsstyrelsen inte kunde godkända “Halla” som SlRJ först föreslog. Hållplatsen hade två spår, lastkaj, ett mindre lantmannamagasin, hållplatshus, lada, uthus och jordkällare. Samtliga byggnader är bevarade. Trafiken bedrevs av SlRJ till 1/7 1947 då GJ (Gotlands Järnväg) tog över och drev trafiken i en statlig bolagsform under ett år. 1948 tog SJ över i egen regi och fd. SlRJ ingick då i SJ:s 37:e driftssektion.

Sista persontåget rullade förbi Tule hpl på kvällen den 9/6 1953. Sockerbetor transporterades dock på banan även på höstarna 1953-56. Räls och slipers revs upp 1958. Stationsområdet med hus såldes 1961 till Tules sista platsvakt Carl Larsson. Någon station har Tule aldrig varit tidigare, men på GHJ har hållplatsen/anhalten uppgraderats till station!
Under 2007 återuppbyggdes den historiska bangården vid Tule med två växlar och 90 meter hinderfritt sidospår. Uthusen renoverades och ett banstängsel sattes upp runt stationsområdet 2007-2009.

Banan till Hesselby invigdes den 5 maj 2013 av Landshövdingen Cecila Schelin Seidegård. Vid stationen finns nu en ny perrong i gammal stil. Veckan innan invigningen hade semaforen monterats upp och den kommer från Vimosågen på södra Inlandsbanan. Semaforen har vi fått från ÖSlJ (Östra Södermanlands Järnväg i Mariefred) och den har renoverats på GHJ. Två spårspärrar kommer att monteras på spår 1.
Den 14 maj 2015 invigdes banan till Roma och Tule är numera en mötesstation vid de tillfällen vi har tvåtågstrafik. Övriga trafikdagar stannar tågen från Hesselby vid Tule för guidat uppehåll. Det är en del i ett folkbildningsprojekt i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
Tule station ägs av Tulestiftelsen som är knuten till Föreningen Gotlandståget. Stationshuset hyrs ut främst sommartid till medlemmar och turister.

För mer information om Tule station, se: https://forening.gotlandstaget.se/tule-station/


Foton från grusgropsspåret 15 sept. 2015

Grusgropsspåret, 4,0 km från Roma

Grusgropsspåret delar sig från linjen ett par hundra meter söder om Tule station. Det har vid banbygget 1902 funnits spår till grusgroparna på platsen. Grusgropen avvecklades på 1920-talet p.g.a dålig gruskvalitet och SlRJ använde istället Skällhorns grusgrop. Vi har återställt spåret som en liten lastplats vid en grusgrop. Vid växeln finns en skivsignal och en växelkur som kommer från Tingstäde.


Till vänster: Platsen där Nygårds hållplats senare byggdes den 5 april 2011. Till höger: Nygårds hållplats den 16 juni 2015

Nygårds hållplats, 4,5 km från Roma

Nygårds hållplats planerades för att Stall Dalhem skulle kunna ha en hållplats i närheten av deras anläggning. Namnet Nygårds kommer från gårdsnamnet vid nuvarande Hotell Dalhem. För mer information om Hotell Dalhem, se: http://www.hotelldalhem.com


Till vänster: Sammanfogning av banorna över åkrarna den 19 jan. 2013- Till höger: Dalhem ångar över åkrarna den 1 okt. 2016 vid MRO-mötet

Banan över åkrarna

Hösten 2012 kunde föreningen åter bygga upp banvallen över åkrarna vid Tomtevägen. De sjuhundra meterna banvall återställdes i slutet av oktober 2012. Under november 2012- januari 2013 byggdes banan. Den 19 jan. slogs den sista spiken i och de två banorna var förbundna.Mellan Eken och Kambshagtorp ligger räls med rälsvikter på 22, 24.8, och 27 kg/meter. Största hastighet är 50 km/t.
Söndagen den 5 maj kl. 1500 invigdes banan till Tule station av Gotlands landshövding Cecilia Schelin Seidegård.


Till vänster: Munkebos nya hållplats 16 juli 2013. Till höger: Första ångloksskylten på GHJ. Foto: 1 okt. 2016

Munkebos gamla hållplats, 5,5 km från Roma

Järnvägen Eken-Munkebos samt hållplatsen vid Munkebos anlades på våren 2007. Järnvägen Eken- Munkebos invigdes den 17 juni 2007 av Gotlands Landshövding Marianne Samuelsson.
Hållplatsen var tillfällig och flyttades till Tomtevägen så snart som linjen till Tule hade byggts.


Till vänster: Munkebos hpl den 16 juni 2007. Till höger: 17 juni 2007. Vid Munkebos hpl vid invigningen.

Munkebos gamla hållplats, 5,5 km från Roma

Järnvägen Eken-Munkebos samt hållplatsen vid Munkebos anlades på våren 2007. Järnvägen Eken- Munkebos invigdes den 17 juni 2007 av Gotlands Landshövding Marianne Samuelsson.
Hållplatsen var tillfällig och flyttades till Tomtevägen så snart som linjen till Tule hade byggts.


Järnvägsbron över Dalhemsån, 5,7 km från Roma

Bron byggdes av Göteborgs Mekaniska Verkstad 1900. Bron köptes av Föreningen i februari 1980 av SJ för den symboliska summan av 100:- 2002 förnyades bron med räcken och gångplank. Under hösten 2006 har bron blästrats och målats, sliprar och räls har lagts. En ny parallell gångbana har byggts. Den 11 maj 2007 provkördes bron för första gången sedan 1958 av en lokomotor.


Till vänster: 29 juni 2007. Bommarna sedda från Romahållet. Till höger: 29 maj 2007: Bommarna sedda från Dalhemshållet. Räläkuren är den gröna mellan de vänstra bommarna

Järnvägsövergången vid Karby gate, 5,8 km från Roma

Järnvägsövergången byggdes våren 2007 av Nybergs Entreprenad. Pentacon AB gjorde projekteringen av vägen. Bomanläggningen är ett ihopplock som kommer från olika håll. Stolpar, kryssmärken och träbommarna har köpts från Banverket. Bomdriven kommer från Åssa-museet i Åtvidaberg, Räläkuren från ULJ (Kommer ursprungligen från Mullhyttemo på den rivna banan Örebro – Svartå)


Ekens hpl (En), 5,8 km från Roma

Hållplatsbyggnaden uppfördes 1995 som en förminskad replik av en liten Gotländsk banvaktsstuga. Skivsignalen sattes upp 2012 och är en replik av en typ som fanns på flera platser på Gotland.
Vid Eken gjorde tidigare persontågen mot Hy ett uppehåll där Tågbefälhavaren berättade om Ekens historia. Vid Eken finns bord och bänkar för den fikakorg som kan köpas i Jernvägscaféet.
Fram till 2012 användes banvaktsstugan en gång per år vid Tomtetåget, då Tomtemor serverade glögg och pepparkakor från banvaktsstugan.
Eken är idag inredd med militärsängar och kan hyras för en billig penning. Ett enkelt pentry och utedass finns.


Till vänster:  Flygfoton taget med helikopter av Ingemar Ohlsson sommaren 2006. Till höger: Foto 16 juli 2005

Banan Hesselby-Eken

Sträckan Hesselby-Eken återuppbyggdes mellan 1974-1978. Den var klar till firandet av hundraårsjubileumet i oktober 1978. På den norra sidan av sträckan finns ett dike och på den södra sidan finns en kör- och gångväg. Sträckan går förutom förbi en fårhage, genom skog. Mellan Hy och En ligger rälsvikter på 17 och 24.8 kg/meter. Sträckan är grusad med naturgrus. Det är vår målsättning att på den här sträckan visa hur banorna på Gotland såg ut förr. Men det innebär mer behov av ogräsrensning.

Till vänster: Gotland Hesselby station tidigt 30-tal. 1934 vet vi att en stålsemafor fanns på stationen. Olof Hoffman står till höger. Till höger: Hesselby station den 28 juli 2016.

Hesselby station (Hy), 6,5 km från Roma

Stationshuset uppfördes inför Slite-Roma Jernvägs (SlRJ) öppnande 1902. Stationen var den största mellanstationen på järnvägen. Att den benämndes Hesselby berodde på att det förutom Hesselby station även fanns en hållplats norrut, Dune i Dalhems socken. Hesselby är ett namn efter en gård i närheten och gårdsnamn är det vanliga på SlRJ och KlRJ. Ett par år efter nedläggningen 1953, fungerade stationshuset som postkontor. Stationen helrenoverades av Föreningen Gotlandståget mellan 1972 och 1974. T-semaforen i trä har återskapats och är en av de få träsemaforerna i bruk i Sverige.
För mer info: https://forening.gotlandstaget.se/hy.htm


Om banans utbyggnad 1978- 2015

Trafiken till Eken invigdes 1978 vid Gotlands Järnvägs 100-årsjubileum. Vid Ekens hållplats växer en enorm ek som har givit platsen dess namn.
Föreningens målsättning under många år var att återuppbygga banan till Roma på den gamla banvallen.
Föreningen har under 2005 med stöd av EU-projektet Leader+ gjort en förstudie om banutbyggnad.
Från hösten 2006 fram till sommaren 2007 har banan med stöd av EU-projektet Mål2 Öarna, byggts ut med järnvägsövergång över landsvägen vid Eken, brorenovering samt totalt 320 meter nytt spår.
Järnvägssträckan Eken- Munkebos invigdes den 17 juni 2007 av Gotlands Landshövding Marianne Samuelsson. 
Länk till sidan om invigningen av banan den 17 juni 2007 
Länk till informationssida om banutbyggnaden 2006-2007.

Under 2010 återuppbyggdes den 1,5 km långa sträckan Kambshagtorp-Tule-Södra åkerkanten. 200 meter av sträckan återuppbyggdes redan 2007 (Tule stations bangård)
Mer information om banutbyggnaden 2010- 2013 finner ni via denna länk.

I december 2011 fick vi beskedet att vår ansökan om EU-medel till utbyggnaden Kambshagtorp – Roma beviljades. Under våren 2012 skrevs ett avtal om köp av banvallarna över åkrarna vid Tomtevägen.
Från januari 2012 till december 2014 pågick projektet. Den första delen som byggdes var den 700 meter långa sträckan över åkrarna (Munkebos-åkerkanten södra)
Banan till Tule invigdes den 5 maj 2013 av Gotlands landshövding Cecilia Schelin Seidegård.
Hon förrättade även invigningen av sträckan Tule till Roma den 14 maj 2015.
Länk till informationssida om banutbyggnaden 2012-2014


Länk åter till startsidan: https://forening.gotlandstaget.se