TULE STATION - BANBYGGET 2010-11   
 
Leader-projektet Banutbyggnaden Etapp II Kambshagetorp- Tule station- Stall Dalhem

Med stöd av Leader har Föreningen Gotlandståget den 1 december 2009 påbörjat banutbyggnaden Etapp II. Etappen innebär att en 1300 meter lång dressinbana byggs från Kambshagetorp (mot Roma) vidare till den befintliga bangården vid Tule station samt vidare norrut till Stall Dalhem. Från hållplatsen vid Stall Dalhem byggs spåret fram till den åker där banvallen för närvarande är uppodlad.

För att finansiera vår del av projektet behöver vi även sälja slipers för bygget. Köp en sliper eller flera för 250:- styck.
Klicka här för mer information om hur det går till att "köpa" en sliper!

NY SIDA: Länk till sidan med bilder och beskrivning om den framtida stationen i Roma

Länk till bansidan med bilder och sträckbeskrivning om banan Kambshagetorp - Tule station - Stall Dalhem

Tule station förvaltas av: Märta och Ingmar Lindkvists stiftelse för stöd till Föreningen Gotlandståget. Föreningen Gotlandståget har under 2007 återuppbyggt bangården vid Tule station med semafor och två spår.

Mer information om projektet kommer på denna sida. Här kommer ni även att kunna följa vad som händer under bygget. Målsättningen är att dressinbanan är färdig den hösten 2011. Sommaren 2012 kommer dressiner att kunna hyras i princip sju dagar i veckan. Dessa hyrs vid Hesselby station, därefter cyklar man vid Tule station.


Karta över sträckan Roma - Tomtevägen i Dalhem


Detaljerad information om projektet:
Den nya banan börjar vid den södra åkerkanten nära Stall Dalhem och passerar Tule fram till vägövergången vid Kambshagetorp. Från denna punkt är det 500 meter till Tule och ca. 3,2 km till vår nollpunkt vid Roma station. Glappet mellan de två banhalvorna uppgår till 700 meter. Banan avses vara öppen för cykeldressiner till dess att järnvägsplanen är färdigställd. Projektet omfattar inte bara banbygge, ett antal vägar måste flyttas och vid Stall Dalhem skall en rakbana på 500 meter byggas. Denna som ersättning för de travtränare som vill kunna fortsätta sin verksamhet när banvallen spårläggs.

Detta för in oss på en stor del av projektets syfte. Stall Dalhem är ett av de besöksmål som vi vill samverka med för att göra banan till en del av en större upplevelsehelhet. Det faktum att Stall Dalhem bygger ett hotell med hög standard och en restaurang vid sin anläggning gör att turistkartan i Dalhem ritas om. För vår del är det väsentligt att vi tillsammans med Stall Dalhem kan stärka socken Dalhems attraktionskraft som besöksmål. Samarbete är honnörsordet. Därför är det från och med denna etapp inte bara vi som medverkar utan Stall Dalhem är med som partner och medverkande i arbetet att förverkliga det vi föresatt oss. Projektet har därför också en sida som inte handlar om anläggningsarbeten utan om ett samarbete i stort och smått. Det handlar om hjälp att marknadsföra varandra, att kunna svara på frågor om vad den andre gör, delvis gemensamma varor i butiker, gemensam medverkan vid evenemang, gemensamma arrangemang och så vidare. Vi har mycket att göra på den fronten. Genom att banan byggs i omedelbar anslutning till Stall Dalhems ägor så är det lätt att kombinera vårt utbud av aktiviteter för exempelvis grupper boende vid det nya hotellet vid stallet.

Samarbetet omfattar inte enbart Stall Dalhem: Länsstyrelsen kommer att medverka i projektets styrgrupp i och med att banvallen är ett byggnadsminne som återställs till ursprungligt skick. Arbetsförmedlingen medverkar genom att man ställer arbetskraft till förfogande. Dessutom medverkar Hovleden genom att man är med vi utformningen av de nya ersättningsvägarna. Man kommer också att samarbeta med oss längre fram då Hovleden når Dalhem och Roma med sitt system av ridleder. Med anledning av detta kommande samarbete har Stall Dalhem gått med i Hovleden och Föreningen Gotlandståget och Hovleden har utbytt medlemskap.

Men om vi nu tittar på vad som ska göras under 2010/11 så är det rätt mycket. Vi ska köpa en del utrustning till vår Banavdelning för att förbättra möjligheterna till att bygga bana snabbare. Vi sk även låna in en stor grusvagn från Upsala-Lenna Järnväg (ULJ) för att effektivisera grusningsmomentet. Två järnvägsvagnar ska renoveras för att kunna användas av Banavdelningen vid bygget. Dessutom ska ett par nytillverkade cykeldressiner inköpas.

Banan kommer att byggas enligt samma standard som banan Eken-Munkebos. En optokabel ligger i banvallen. Till denna ska en tom ersättningsslang grävas ned i ena sidan av banvallen. Arbetet kommer till stor del utföras av de fem rallare som anställs som Fas3-anställda.

Med detta projekt tar vi ett stort steg mot att förverkliga en bana mellan Hesselby och Tule. Sannolikheten för att denna bana kan bli verklighet ökar kraftigt med denna utbyggnad. Samtidigt skapar vi nya möjligheter för vår dressinverksamhet. Denna har blivit rätt populär trots att den står helt i skuggan av tågtrafiken idag. Genom att utveckla den nya banan kan vi hyra ut dressiner sju dagar i veckan och ha uthyrning även under lågsäsong. Det kan ge intäkter utan att vi behöver ta fram tåget varje gång.

Text: Anders Svensson. Utdrag ur Spårstumpen 4/2009


21 jan. 2012. Arbetslördag - Syn av banbygget

Denna arbetslördag ägnade vi oss åt att gå igenom vad som återstår att göra vid Tule station. Det är mycket som skall fixas där. Köket skall återställas i ett tidigare utförande, ett sovloft på vinden ska byggas.
Vi tittade även på vilka signaler, en perrong i trä m
ellan spåren och en trappa mellan lastkajerna som miljön ska kompletteras med. Vi promenerade längs med banan först till Kambshagtorp och sedan norrut via Stall Dalhem hpl till den södra åkerkanten.


Framför Tule station. Genomgång av vad som ska göras i och vid stationen
 

Vi gick även ned till Kambshagtorp. Här tittade vi på övergången intill Tules södra stationsgräns.
 

En ny vy på Hesselby station, vår vattenhäst! (från Svedala i Skåne)
 

Vattentagning till Lokomotor. Nej, men det är en kul bild!
 

11 jan. 2012. Bygget av grusgropsspåret går vidare

Bygget av grusgropsspåret har tagit fart efter helgerna. Tanken med grusgropsspåret är att föreningen återställer det grusgropsspår som fanns på just denna plats i början av nittonhundratalet. Men den ursprungliga grusgropen som användes till banbygget är nu igenväxt med stora träd. Vår tanke är att återskapa ett typiskt grusgropsspår från 30-40-talet, som det till Stånga grusgrop. Vi kommer att sätta upp en skivsignal och en växelkur. I den kunde platsvakten gå in och skydda sig mot vinden. Läs mer om grusgropsspåret och skivsignaler i Spårstumpen 3-4/2011 sid. 4-5.


Vy från norra delen av Tule station mot grusgropsspåret. Alla träd i skogsskiftet intill har just fällts.
 

Vy söder ut mot Tule från grusgropsspåret.
 

Sliprar har lagts ut på grusbädden
 

Solen tittade fram vid lunchtid och gav detta vackra ljus. Vy mot norr..
 

16 dec. 2011. Hänt i december
 
Under december har spåret i Tuleskogen riktats. Växeln till grusgropsspåret har kompletterats. Räls till själva stickspåret mot grusgropen började läggas ut den 16 dec.


Arbete pågick vid växeln till grusgropsspåret
 

En räl lyftes på plats med hjälp av traktorn.
 

Vy från norr mot grusgropsspåret.
 

Vid Tule station har grus för grusningen av spåret levererats.
 

25 nov. 2011. Grusgropsspårets banvall har byggts upp och spåret har riktats
 
Vårt rallarlag har spikat färdigt hela spåret norr om Tule. Nästan hela spåret har riktats. Thomas Nilsson har med grävmaskin byggt upp banvallen för grusgropsspåret. Växelslipers har beställts och de levereras i dagarna. Därefter skall spåret ned till grusgropen återuppbyggas.


Det riktade spåret sett norrut från Tule
 

Till vänster spåret söderut mot Tule. Till höger banvallen för grusgropsspåret.
 

Vy norrut från Stall Dalhems södra hage
 

Vy från Nygårds kommande hållplats norrut.
 

18 nov. Thomas Nilssons grävmaskin lade ut bergkross till banvallen. (Foton: Anders Svensson)
 

Ännu en bild av bygget av banvallen
 

24 okt. 2011. Spårbygget från Tule har nu nått fram till Åkerkanten (södra)
 
Vårt rallarlag har nu nått fram till slutet på Tulebanan vid Åkerkanten. Räls och slipers har lagts ut. Rallarna jobbar nu vidare med spikning och riktning innan det blir dags för grusning.
Återstår gör även att bygga grusgropsspåret.


En räl återstår att lägga ut. Vy mot Åkerkanten norra. Dit är det cirka 700 meter.
 

Vy från Åkerkanten södra mot Nygårds hållplats och Tule
 

21 okt. Arbete med att dra fast skarvjärn. Foto: Anders Svensson
 

21 okt. Foto: Anders Svensson
 

13 sept. 2011. Banbygget går vidare mot Åkerkanten södra
 
Arbetet med banbygget har i september kommit igång efter sommaruppehållet. Bygget har nu passerat den södra övergången mot Stall Dalhem. Vi närmar oss nu blivande Stall Dalhem hållplats.
Spåret ser lite krokigt ut på bilderna och det beror på att första lägger vi ut slipers och räls, som grovriktas och sätts ihop med skarvjärn. När spåret är klart till Åkerkanten södra då vidtar spikning, finriktning och justering samt sist grusning.


Vy från övergången vis Stall Dalhem södra
 

 Två räler har körts fram på en ombyggd Tingstädetralla
 

Arbetsmetoden går ut på att två rallare drar ut en räl. När den är nästan av trallan släpper dem ned rälen.
 

 Därefter backas trallan så mycket att rälen faller ned. Därefter drar fyra man fram rälen ungefär en halv meter.
 

Skarvjärn och bultar monteras.
 

Spåret grovbaxas
 

En åskådare i skogen, denna padda!
 

 

28 juni 2011. Bygge av växel till grusgropsspåret norr om Tule pågår
 
Arbetet med banbygget har nu hunnit till växeln mot grusgropsspåret. Växeldelarna lyftes på plats idag. Men själva stickspåret kommer att byggas först i höst. Det är därför som växeln just nu ligger på vanliga 180 cm långa slipers.


En av rälerna lyftes på plats.
 

 Justering
 

17 juni 2011. Rakbanan vid Stall Dalhem är klar. Banbygget framme vid grusgropsspåret

Tomas Nilsson har grävt färdigt med sina maskiner. Den rakbana för travträning som byggts på Stall Dalhems mark är nu färdig. Den ingår som en del i projektet som är ett samarbete mellan Stall Dalhem och Föreningen Gotlandståget.


V
y från Tule station. Rallarlaget spikar spår.
 

 Lagarbete!
 

Vy norrut längs med den färdiga tillfartsvägen till Rakbanan.
 

 Vy längre norrut längs med den färdiga rakbanan. Banvallen till höger.
 

27 maj 2011. Banbygget norr om Tule har påbörjats

Norr om Tule har Tomas Nilsson börjat grusa banvallen samt göra i ordning ersättningsvägarna. I en första deletapp byggs nu sträckan från Tule till Stall Dalhems södra hage.
Norr om Stall Dalhems blivande hållplats håller grävmaskinen på att göra i ordning diken och banvall.


V
y från Tule station. Två rälslängder har hittills lagts ut.

 Vid sträckans norra ände,  har Tomas Nilssons grävare rensat dikena och jämnat till banvallen.

Tillfartsvägen till rakbanan för hästkörning håller på att göras i ordning. Vy söderut

 Vy norrut.Motiv från en skogsbilväg som har byggts av Roma grus i projektet. Tidigare text och bilder finns nedan vid 1-4 mars 2011 och 25 jan. 2010.


En dubbelgrind har byggts mot skogsbilvägen

 Vy österut. När vägen har satt sig skall ett finare ytmaterial påföras.

5 april 2011. Mer skogsröjning i Tule

Våra rallare röjer vidare. Slyn från banvallen ned mot Dalhemsån har nu röjts bort. På bilden nedan till vänster kommer rakbanan vid Stall Dalhem att delvis gå. Rakbanan ingår i projektet och byggs för att travträning även i fortsättningen skall kunna ske på området. Även arbetet med att förbereda banvallen, gräva diken mm går vidare.


Vy från området vid Dalhemsån (Stall Dalhem) mot banvallens norra ände

Det är mycket tynne och ris som eldas upp.

5 apr. 2011. Vy av grusgropsspåret sett söderut från infarten från banvallen.

5 apr. 2011.  Motiv från banvallen norr om grusgropsspåret

5 apr. 2011. Grus till rakbanan och makdam till banvallen kördes ut när marken var frusen i februari. Nära 600 ton väntar på att köras ut.
 

1 -4 mars 2011. Mer skogsröjning i Tule. Bygge av skogsbilväg

Äntligen har det varit kallt, minus 10, så förra veckan flyttade våra rallare till Tule igen. Då det frusit i marken kördes timmer ut från Stall Dalhems rakbanas tillfartsväg. Denna vecka pågår fällning av sly/träd längs med banvallens sydöstra sida mot åkrarna. Under tiden har Roma grus påbörjat bygget av en 200 meter lång skogsbilväg. Den låter vi bygga åt en av markägarna, så att timmer från dennes skog kan tas ut även i framtiden.


Skogsvägen sedd från Hallavägen

Inne i skogen har en dräneringsslang lagts ned.

Vid Tule tippar lastbilarna sin last av grus/sand. Den fraktas sedan med dumper till rakbanan.

Vy mot Tule och grusgropspåret

Stall Dalhems tillfartsväg till den nya rakbanan börjar till vänster

Tippning av sand till rakbanan vid Stall Dalhem

1 mars. Vy över banvallen mot åkrarna och Tomtevägen

4 mars. Vy tre dagar senare, skillnad!

1 mars.
Slyröjning

4 mars. Slyröjt!

1 mars. En stor tall stod för nära det sydöstra diket

Urban fällde den åt planerat håll!

10 nov. 2010. Fler bilder från Tule

Spåret mot Kambshagetorp har baxats. Alla rishögar har tagits omhand. Följ med mot Tule och Kambshagetorp med bilderna nedan:


Motiv från den gamla Hallavägen. Mitt på bilden syns avtagsvägen mot Tule

Vy från vägkorsningen mot Tule

Infartsvägen till Tule sedd från Tule station

Rishögen från bangårdsbygget 2007 har tagits omhand. Nu återstår jordhögen att flytta..

Vy från vägövergången söder om Tule mot Kambshagetorp

Vy
vid väten mot Kambshagetorp

Vy mot Kambshagetorp från södra delen av väten.

Spårslutet vid Kambshagetorp.

1- 4 nov. 2010. Spåret söder om Tule är nu färdigspikat!

Den södra delen av linjen från Tule, mot Kambshagetorp har spikats färdigt. Justering pågår f n.
Ersättningsvägarna norrut från Tule kommer snart att börja byggas, så att banvallen norrut fram till Stall Dalhem blir fri för banbygge.
Text och foton: Anders Svensson


4 nov. Vy från Kambshagetorp. Nu är den södra delen av spårbygget vid Tule färdigspikad

Vy från norr av den nya bandelen. Väten är till vänster.

4 nov. Vy från Kambshagetorp. Nu är den södra delen av spårbygget vid Tule färdigspikad

Vy från norr av den nya bandelen. Väten är till vänster.

15 okt. 2010. Mer om banbygget söder om Tule

Våra rallare jobbar vidare mot Kambshagetorp. I dag var vi ute med vår gräventreprenör Tomas Nilsson och med Stall Dalhem för att rekognoscera var deras 500 meter långa rakbana ska byggas.
Vi hittade en bra väg genom skogen för den.


 Vy söderut. Väten har fått spårförbindelse med Tule

Spikning av spår underlättas av underläggsplattor och elkobra!

8 okt. 2010. Banbygge

Bilder från arbetet dem 8 oktober. Vår pensionerade anställde Gary Hellqvist kommer att de kommande veckorna vara lagbas för rallarlaget.


Vy från hittillsvarande spårslut söder om Tule station. Ytterligare två spårlängder kördes ut på eftermiddagen.

24 kg-räler dras ihop med skarvjärn.

Vy från spårslutet norrut.

Vy söderut.

5 okt. 2010. Sträckan Tule - Kambshagetorp ska nu spårläggas

Våra rallare har nu börjat lägga ut slipers och bygga spår från nuvarande spårslut söder om Tule.


Vy från spårslutet söder ut Tule station

Vy norrut mot Tule station

3 juli 2010. Sträckan Kambshagetorp - Tule är nu färdigplanerad för banbygge

Thomas Nilsson, Bara, har planerat och grusat banvallen, så nu är det dags att lägga ut slipers/räls och spika spår. Men det sker inte förrän efter sommaren.
En ridstig har röjts och breddats och leder vägtrafiken förbi bandelen.
Våra anställda har röjt bort mindre träd och sly längs med gränsen mot Stall Dalhem. Staketet mot hästhagarna har flyttats in fyra meter.


Vy från Kambshagetorp norrut mot Tule

Den breddade ridstigen till höger

Ridvägen och banvallen sedda söderut mot Kambshagetorp

Banvallen vid väten. Uppförsbacke mot Tule.

Banvallen söderut sedd från Tule

Den nya vägen mot Kambshagetorp, sedd från Tulehållet.

Tule station med grushög. Ett kabelrör har lagts ned för Telias räkning längs med banvallen.

Banvallen vid Stall Dalhems hästhage (södra delen) Vy norrut

Banvallen vid Stall Dalhems hästhage sedd norrut.

Vy från Åkerkanten södra söderut. Viss slyröjning återstår till vänster

Vy mot Munkebos och lokomotorn där
 

9 juni 2010. Schaktarbeten Kambshagetorp - Stall Dalhem

Thomas Nilsson, Bara har grävt upp de flesta stubbar på sträckan Kambshagetorp-Tule-Stall Dalhem. Våra anställda röjer sly från Åkerkanten södra och söderut.


Stubbar har grävts upp söder om Tule
 

Till vänster har schaktning gjorts för den nya rid/körvägen mellan Kambshagetorp och Tule.
Banvallen går till höger på bilden.

Motiv från den nya rid/körvägen mellan Kambshagetorp och Tule, sedd norrut.

Motiv från den nya rid/körvägen mellan Kambshagetorp och Tule, vid infarten söder om Tule.

Stubbar har grävts upp norr om Tule

Grävmaskinen arbetade i höjd med Stall Dalhem.

28 april 2010. Röjningsarbetena längs med banvallen har kommit igång

Våra anställda har röjt bort all sly längs med sträckan Kambshagetorp- Tule station. Nästa steg är att en grävmaskin gräver upp stubbar, släntar och återskapar diken.


Vy norrut mot nuvarande spårslut syd Tule

Vy söderut från nuvarande spårslut syd Tule

Vy söderut från väten mellan Tule och Kambshagetorp

Våra anställda lastade sly på traktorgafflarna

25 jan. 2010: Röjning för en ersättningsväg har påbörjats 

Vi har börjat röja sly längs med en igenväxt skogsbilväg, som skall förbättras inför järnvägsbygget. Efter röjningen kommer en entreprenör att bygga skogsbilvägen åt oss.


Röjd sly eldas upp

Det gamla staketet vid vägen kan skymtas till vänster

Ungefär 150 meter in på den blivande skogsbilvägen

Här kommer skogsbilvägen att sluta, 200 meter in i skogen.

22 jan. 2010: Röjning vid dikena längs med vägen ned till Tule station

Våra anställda håller nu på och röjer längs med dikena på vägen norrifrån från Hallavägen ned till Tule station.


Vy mot T-korsningen sett från nordöst

Vy ned mot Tule station

18 dec. 2009: Fortsatt bansyn för banutbyggnad etapp II, vid Tule

Vi fortsatte med bansynen. Den 18 dec. var förutom Stall Dalhem även ett par entreprenörer med. Vi tittade på vilka jobb som kan göras med skördare/skotare samt vilka grävjobb som behöver utföras. Syn för den rakbana som skall byggas på Stall Dalhems mark, som ersättning för banvallen gjordes även.


Här är den norra delen av dressinbanan. Vy norrut mot Munkebos

Norra banänden. Vy söderut. På den här sträckan är det mest sly som skall tas bort.

På denna bild 200 meter norr om Tule station syns att träden hunnit bli höga sedan 1958

Tule station i vinterdvala. Under bygget kommer den att användas som fikarum. (ej under sommaren)

Vyer över bangården i Tule i motsol

 

Tule stationshus
 

15 dec. 2009: Bansyn för banutbyggnad etapp II, vid Tule

Den 15 dec. träffades ett antal aktiva samt Stefan och Anja från Stall Dalhem vid Tule station för att gå bansyn. Det innebär att vi har tittat i praktiken på vilka röjningar av skog vid bandikena som skall göras, samt vilka ersättningsstigar/vägar som skall anläggas och var.


Vy från bangården i Tule söderut

Vy från den södra växeln

En av de gamla tunstolparna med vidhängande tre järntrådar

Efter att ha varit nere vid Kambshagetorp vände vi åter norrut mot Tule

Diskussion om banbygget vid Tule station.

 

Tule station sedd norrifrån

Den norra växeln. Vy norrut.

 


Klicka här för att komma upp överst på denna sida!

 

Klicka här för att komma till informationssidan om Tule station

 

Klicka här för att komma tillbaka till Föreningen Gotlandstågets startsida