EU-PROJEKT BANUTBYGGNAD
 


Projekt Järnvägsplan 2008-2010                                          


Föreningen Gotlandståget genomförde under 2008-2010 ett projekt som syftade till att upprätta en järnvägsplan för sträckan Munkebos – Roma. Länsstyrelsen och Gotlands Kommun anslog vardera 490 000 SEK till detta projekt. Den totala projekttiden var arton månader.

Projektet skulle möjliggjöra ett banbygge på ovan nämnda sträcka.

I projektet ingick att:

-                    Skapa en detaljerad teknisk beskrivning av banan.
-                   
Lösa alla frågor kring mark och fastigheter
-                   
Införskaffa alla tillstånd som krävdes för bygget.
-                   
Se över ersättningsvägar och ledningar vid banan.
-                   
Utforma stationsområdet i Roma

Upprättandet av järnvägsplan omfattade ett antal olika led i vilka samråd med olika berörda hölls. Detta för att Banverket skaulle kunna fastställa planen,

I projektet ingick även fler andra delar:

Bygge av vändskiva i Hesselby

Vagnhall 2 var inte ansluten till spårsystemet i övrigt. Vår vändskiva som renoverades under Etapp I placeras mellan vagnhallarna och en vagnhallsbangård byggdes.

Transporter av järnvägsmateriel till Gotland

Stora förvärv av räls och annan materiel gjordes före projektet. Dessa behövdes transporteras till Gotland. Medel anslogs för att ta hem olika högar med materiel som fanns på ett antal platser i landet.

När projektet avslutades fanns förutsättningarna att på börja banbygget.

Anders Svensson
Projektledare


22 mars 2011. Ritningar och illustrationer till Järnvägsplanen

Ni kan här ta del av ritnings- och illustrationsmappen. Klicka på denna länk till mappen, 5,8 Mb (öppnas i nytt fönster)


Ritningsmappens framsida

Plankarta över Roma station/ Vallgärdet

Lägesrapport den 22 mars 2011

Dokument Järnvägsplan

Under hela tiden projektet pågått har vi arbetat med att ta fram underlaget för fastställande av järnvägsplan för sträckan Munkebos – Roma. Ett dokument som utgör detta underlag har därmed tagits fram. Detta dokument består av följande delar:

• Ritningsbilaga
• Samrådsredogörelse
• Fastighetsägarförteckning
• Miljökonsekvensbeskrivning, MKB
• Allmän beskriving av projektet
• Teknisk beskrivning av banan
• Gestaltningsprogram

Planritningar

Plan- och profilritningar för hela bansträckan tagits fram av Bertil Bergström. Dessa ritningar avbildar den projekterade banan, alla ersättningsvägar som skulle bli aktuella, fastighetsgränser, byggnader etc. Under arbetets gång har en mängd beslut måst fattas om järnvägens tekniska utformning. Det har handlat om saker som vilken grusunderbyggnad vi ska använda till spåret, vilka signalsystem vi ska använda och var, stationers utformning, bangårdars storlek och utseende och så vidare.

Ett banbygge av den här storleken måste också ha en form av gestaltningsprogram. Järnvägen måste smälta in i den omgivande miljön på ett bra sätt. För en museijärnväg som vår är detta en lite speciell infallsvinkel på bygget. Vårt gestaltningsprogram fått karaktären av att lyfta fram egenskaper hos den gamla järnvägen vad gäller utformning av stationsområden, signaler, bankar, stängsel och så vidare.

Roma station

Roma station är ett specialfall i projektet. Den ligger i anslutning till en tätort, den ligger nära bostadsbebyggelse och dessutom på detaljplanerat område. Presentationen av denna planerade station har därför sett som synnerligen viktig. Arkitekt Jan DeGysser gjorde såväl plan- och fasadritningar som 3D-animationer av stationsområdet. Bilderna har publicerats i vår medlemstidning Spårstumpen, i Gotlands Tidningar, samt visats upp i olika sammanhang. Mottagandet har överlag varit mycket positivt. Intill syns Roma station som den skulle möta resenärer från Hesselby. Ansökan om bygglov har lämnats in.

Miljökonsekvensbeskrivining, MKB

I den förstudie vi gjorde 2004-5 ingick att förbereda en MKB. Vi fick ett miljöbeslut år 2006 som sade att banprojektet till Roma skulle innebära någon större miljöpåverkan. När projekt Järnvägsplan redan inletts slogs det fast att vi skulle göra en regelrätt MKB för hela banan. Fokus ligger på rök vid ånglokskörning i Roma,  Resultatet är att Gotlandståget inte lär komma ligga i närheten för något av de aktuella gränsvärden som råder inom Sverige och EU. Länsstyrelsen godkände också vår MKB den 18 oktober 2010.

Vändskivan

Arbetet med vändskivan inleddes med en serie anbudsförfrågningar under vintern 2008/9. De som åtog sig arbetet var Thomas Nilsson i Bara för grävningen och Skanska för gjutning, armering etc.

Det praktiska arbetet påbörjades i juni 2009 med att Thomas grävde gropen för vändskivan. I samband med detta fick en del vattenledningar dras om och för dräneringens skull fick en brunn med permanent pump byggas intill vändskivan.

Hösten 2009 påbörjade Skanska sina arbeten med att mäta och förbereda gjutningen av vändskivekransen.  I januari 2010 kom så kranbilarna med de tårtbitsliknande sektionerna och satte dessa på plats. Under våren gjordes sedan återstående arbeten med att sammanfoga sektionerna och komplettera kransen.

I juni 2010 kunde vi så montera själva vändskivan. Den 16 juni kunde vändskivan sättas på plats. Sommaren och den tidiga hösten ägnades sedan åt att montera den räls, ringrälen, på vilke vändskivans hjul rullar när vändskivan snurrar.

I augusti påbörjades arbetet med att bygga spåret från bangården in till vändskivan. Detta tog någon vecka, därefter byggdes fyra spår in till den s k Vagnhall 2.

Transporter

Efter diverse expeditioner till fastlandet för att införskaffa järnvägsmateriel har vi haft en del högar med räls liggande i Örebro, Skåne och Uppsalatrakten. Dessutom har en del annan järnvägsutrustning behövt transporteras till Gotland. Under perioden 2008 – 2010 hämtades räls hem från Bärby, Örebro och Kävlinge. Dessutom har annan järnvägsmateriel hämtats från Anten, Vadstena och Faringe. Vid två av dessa tillfällen åkte dessutom arbetsgäng från Gotland över för att riva spår.

Kostnader och finansiering

Vi kan konstatera att kostnaderna för Projekt Järnvägsplan hållit sig inom budget.

Slutord

Projekt Järnvägsplan avslutades 31/12 men själva processen att lämna in ansökan om fastställande av järnvägsplan fortgår. Det senaste är att resultaten från arbetet har ställts ut på biblioteket i Roma. Dessutom har en mapp med alla ritningar etc. sammanställts och ligger nu på hemsidan.


Lägesrapport den 1 juli 2009

Arbetet med att upprätta en järnvägsplan pågår. Den del som omfattar utformningen av banan är långt gånget. MKB och miljöbeslut finns sedan tidigare och nu har vi gjort ritningar av hela bansträckan med längdskala och profil. I arbetet med längdmåttet diskuterades att använda en historisk mätning men det visade sig att SlRJ och SJ hade haft olika och ingen funkade bra. Så vi har en ny nollpunkt c:a 40 m från SlRJ:s gamla i Roma. Vi har gjort en plan för banans standard, signaler, anhalter och så vidare.

Roma station har utformats i detalj med spårplan, byggnader och allt. En arkitekt ritar byggnader och område i 3D. Vi har arbetat med interiörer, planteringar och mycket annat. Tanken är att återanvända SlRJ:s gamla vändskivekrans. Vi har ett avtal om att överta Österports gamla stationshus från Visby. En avträdesbyggnad från Klintehamn ska vi försöka få loss och GJ:s gamla vattentorn som stod på platsen vill vi bygga en kopia av. Markägaren i Roma är positiv till hela projektet, så där ser allt bra ut.

I övrigt pågår förhandlingar och samråd med markägare, myndigheter och andra inblandade. Vi kommer till hösten att utöka denna verksamhet i samband med att allt ritarbete är avslutat.

En annan viktig del har handlat om nätverksbygge och där har vi börjat komma fram till vettiga samarbetsformer med andra besöksmål i bygden. Bland annat kan vi nog sy ihop paket för boende och aktiviteter i form av tåg eller dressinåkning vid Tule med Stall Dalhem. De håller nämligen på att bygga ett hotell 300 m från banvallen.

Vad tror vi då om framtiden? Allt hänger egentligen på två saker: Dels på att järnvägsplanen slås fast, dels på att vi kan finansiera det hela. Men vi har siktat på att vara i Roma inom fem år och vi håller oss fortfarande till detta.

Arbetena med vändskivan (se aktuelltsidan) pågår. Markarbetena är färdiga. Efter sommaren är det dags att bygga form och gjuta.

Anders Svensson
Projektledare


MÅL 2- PROJEKT OM BANUTBYGGNAD 2006- 2007

Sammanfattning den 25 mars 2008, klicka här!

Lägesrapport den 27 juli 2007, klicka här!

Lägesrapport den 22 mars 2007, klicka här!

Lägesrapport den 30 jan 2007, klicka här!

Lägesrapport den 18 dec. 2006, klicka här!

Om förstudien som utfördes med stöd av Leader+, Klicka här!


Klicka på kartan så öppnas en detaljerad karta i pdf-format i ett nytt fönster.

Föreningen Gotlandståget beviljades den 16 juni 2006 hela det Mål2-EUprojekt som vi hade ansökt om!

Det innebar att Föreningen under 2006 och 2007 kunde bygga ut järnvägen med etapp 1 som innebar:

320 meter nytt spår med mötesspår söder om Dalhemsån (Det innebar att vi slipper backa tillbaka!)
Renovering och spårläggning av järnvägsbron över Dalhemsån
Ombyggnad av allmän väg (Karbyvägen) vid Ekens hållplats med bomförsedd järnvägsövergång
Uppförande av ytterligare en vagnhall vid Hesselby station
Återuppbyggnad av bangården vid Tule station mellan Dalhem och Roma med semafor
Byggandet av vändskiva vid stationen i Dalhem

Föreningen är mycket tacksam till att alla bidragsgivare som vi hade ansökt om bidrag hos, även beviljade dem:

EU-projektet Mål2 öarna, Gotlands kommun, Kultur & fritid och det Regionala utvecklingsteamet, Länsarbetsnämnden, Sparbanksstiftelsen Alfa, Länsstyrelsen på Gotland, Riksantikvarieämbetet, Wilhelmina von Hallwyls gotlandsfond,
Många enskilda och företag köpte även slipers för att stödja vår utbyggnad.

Läs mer om EU projektet Mål2 öarnas beslut under länken:

http://www.mal2oarna.lst.se/download/18.53324610bdadf3b18800023/Bilaga+samtliga+projekt+060616.xls


Om EU-projektet: Etapp 1 i banutbyggnaden 1 juli 2006- 30 sept. 2007

Vårt EU-projekt har vi arbetat med sedan i september 2005 och det kallas ”Projektet utbyggnad av Gotlands Hesselby Jernväg etapp I”. Bakom dem titeln döljer sig Föreningen Gotlandstågets första konkreta utbyggnadsprojekt sedan 1978 då man nådde nuvarande slutpunkt Eken.

Projektet består förlängning av befintlig bana med 320 meter spår, som har mötesspår vid spårslutet. Byggande av vägövergången vid Eken och totalrestaurering av bron över Dalhemsån. Det innebär att vi från och med att Etapp I är klar kan göra rundgång med loket och därigenom blir backandet på GHJ ett minne blott.

Vid Eken kommer som nämnts en vägövergång att byggas. Denna kommer att förses med ett automatiskt vägskydd i form av helbommar. För att möjliggöra korsning av vägen måste doseringen i kurvan planas ut. Bron över Dalhemsån kommer att blästras och målas. Därpå läggs sliprar och spår. Slutligen kompletteras bron med skyddsräler samt en gångbro vid sidan av spåret.

Dessutom kommer bangården vid vår andra station Tule att återuppbyggas. Som en komplettering av miljön skall T-semaforen resas vid denna station. I Tule kommer som första steg en större grushög att tas bort. Denna förhindrar i nuläget vattenavrinningen. Därpå byggs den historiska bangården upp: Huvudspår och ett 90 m långt rundspår. Mellan spåren placeras en perrong av trä och den nämnda T-semaforen placeras mitt framför stationshuset. Eventuellt, i mån det är möjligt, läggs också en mindre sträcka av linjen ut åt bägge håll.

Sedan Gotlandstågets ansökan om pengar från Mål 2 öarna beviljades den 16 juni så kommer även större arbeten i Hesselby att utföras. Vi kommer att bygga en andra Vagnhall 2 för våra orenoverade fordon som behöver skyddas. Hallen som är 42 x 13 m har tre spår. För att ansluta denna till bangården i övrigt anläggs den 12 meters vändskiva föreningen har i förråd.

Utbyggnaden är som nämnts en första etapp på vår väg till slutmålet Roma. Genom att göra en kortare utbyggnad i kombination med de relativt stora investeringarna som vägövergången och bron innebär så tar vi ett stort steg i rätt riktning.

Vi hoppas att alla intresserade stödjer oss genom att skänka slipers!

Anders Svensson

Projektledare Föreningen Gotlandståget


Sammanfattning den 25 mars 2008

Föreningen Gotlandståget har under perioden 2006 06 30 - 2007 10 31 genomfört projektet Utbyggnad av Gotlands Hesselby Jernväg Etapp I. Vi har byggt ut vår bana till den nya anhalten Munkebos där bland annat en gammal järnvägsbro åter tagit i bruk och en järnvägsövergång anlagts. Likaså har en helt ny vagnhall byggts för att skydda föreningens samlingar av gamla unika fordon. Slutligen har den gamla stationen i Tule mellan Dalhem och Roma återfått de upprivna spåren som försvann redan 1958. Det sistnämnda som ett led i den planerade utbyggnaden av banan till Roma.

   Projektet hade syftet att skydda unika objekt, komplettera miljöer och att förbättra trafik/attraktionskraft. Vi anser oss ha fog för att alla dessa har uppnåtts genom ovanstående åtgärder; besökarna får en längre och mer innehållsrik tågresa, Tule och andra miljöer har återställts till ett skick de hade före nedläggningen och ett stort antal gamla järnvägsvagnar har kommit under tak så att förfallet har kunnat stoppas och så att de går att renovera till kördugligt skick en vacker dag. Även målet att stärka Gotlandstågets attraktionskraft har uppnåtts då besökssiffrorna varit bättre än på många år.

   Våra resultat pekar på att vi uppnått och ofta överträffat de indikatorer som uppsatts. Även miljömål och jämställdhetsmålen har kunnat nås. Tilltar man på övriga resultat så visar de på att projektet inneburit en vitalisering av föreningen på många sätt, inte minst kompetensmässigt. Även föreningen status utåt har vuxit kraftigt och lett till nya resande etc.

    Till de problem projektet drabbats av hör två kraftiga fördyringar. Dessa beror på att vägövergången och Tule bangård blev betydligt dyrare av skäl som legat utanför vår kontroll. Detta har gjort att vändskivebygget i Hesselby som ursprungligen varit en del av projektet fått strykas.

   Info om projektet har spritts via massmedia, annonser, slipersprojektet, vår tidning och på vår hemsida www.gotlandstaget.se. Vi har försett alla dessa platser med Mål 2-loggan och EU-flagga med tillhörande text.

   Sammantaget har projektet varit ett stort steg framåt för Föreningen Gotlandståget. Symboliskt sett är betydelsen enorm med tanke på de gamla planerna på banförlängning.

Att det tagit så många år har tärt hårt på föreningens trovärdighet, det har legat nära till hands att tro att Gotlandståget givit upp. Detta har nu motbevisats. Dessutom har den korta banlängden inte setts utifrån som en nackdel, de nya inslagen har ökat resans kvalitét och attraktionskraft.

   När nu föreningen arbetar för att kunna ta emot grupper och evenemang kan projektet göra att man nu ses som en intressantare aktör inom besöksnäringen.

Anders Svensson
Projektledare


Lägesrapport den 27 juli 2007

Sommaren innebär semestrar och trafik vilket gör att projektet för tillfället lugnat ner sig en smula. Men det är i alla fall läge att ge en bild av var vi befinner oss just nu:

Banan till Munkebos har som bekant invigts med pompa och ståt den 17 juni. Trafiken har naturligtvis märkts av i form av att spåret satt sig på sina ställen, främst i skarvar etc. Våra rallare har jobbat en hel del med att stoppa spåret och rikta de värsta skarvarna. I juli har en del mindre jobb med att komplettera saker gjorts. Bland annat har två hastighetstavlor för vägövergången gjorts i ordning (10 km/h). Dessa skall monteras upp på bägge sidor av korsningen. Likaså har V-skyltarna på V-signalen satt upp.

Vägövergången är i princip färdig. Det som återstår att göra är att koppla in automatiken med spårledningen. Detta kommer dock att göras nästa år. Men bomanläggningen fungerar tillfredställande och det som återstår i detta nu är att införskaffa färg och måla kur och bomdriv i rätt gröna färg.

Tule har drabbats av vädret. Vi fick överta grus vid vägbygget vid Eken och detta användes i Tule som underlag för den nya bangården. Tyvärr är gruset för finkornigt vilket gör att det suger åt sig väta som en svamp och det bär inte i nuläget. Ytterligare makadam ska läggas på innan spårbygget kan ta vid. För övrigt har en förbiväg byggts och det gör att man kan passera Tule norrut även om spåren läggs ut. Intervjuer med makarna Lideborg har gett oss ny information om detaljerna i vad byggnader och annat användes till samt var olika saker vid anhalten fanns vilket ger oss bättre kunskap när nu Tule ska återskapas.

Vagnhall 2: Arbeten med at dränera och lägga grov stenkross framför hallen har gjort att vi kunnat lägga provisoriska spår och rulla in ett antal fordon i hallen. Där inne står nu: GJ BCo 4, Co 5, H 245, KlRJ G 216, SJ Cp 407 (Venavagnen), SJ Bop 887 (Bautzenvagnen), grusvagnarna, VSBJ-vagnen, spårrensaren samt delar till Dalhem. Den bakre gavlen är monterad till stor del. Återstår gör nockplåten, portarna med upphängning samt viss plåtklädsel av båda gavlarna.

Under sensommaren och hösten ska det jobbas med att färdigställa hallen samt bygga bangården i Tule. Projektets slutfas kommer naturligtvis att bli lika intensiv som de tidigare men vi börjar nu se slutet vilket känns bra på många sätt. Vi har lärt oss mycket och blivit betydligt klokare... Dessutom ser vi fram emot att gå vidare med en eventuell fortsättning.

Anders Svensson


Lägesrapport den 22 mars 2007:

Vagnhall 2: En fjärdedel av takplåtarna har monterats. Bygget av spåret in mot vändskivan har påbörjats idag.
 
Banan: Spåret nere vid Eken rivs upp för att kunna justeras gentemot spåret över vägen som ska läggas. Rälerna och en del slipers ska tas om hand för att användas på bangården i Tule. En del slipers läggs även vid Vagnhall 2. Krister Sjögren ska gräva banvallen så att vi får bra bädd under spåret som ska höjas 10-15 cm. PentaCon ska komma ut och hjälper oss att rikta in spåret i sid- och höjdled.
 
Vägövergången: Vi har i idag undertecknat det formella avtalet om vägövergången med Vägverket. Nybergs Entreprenad är kontrakterade för själva bygget och planen är att bygget ska äga rum i april. Vi har även ansökan inne hos Länsstyrelsen för att sänka hastigheten i kurvan vid Eken till 50.  Gaturälerna har plockats fram och skall spikas ihop till ett spårspann.
 
Vägskyddet: Vår signalavdelning håller på att testa anläggningen. Hittills ser det bra ut. Två medlemmar åker på onsdag till Åtvidaberg för att hämta två ÅSSA-driv till bommarna (vi har redan två men det ena saknar motor). Bommar, kryssmärken, stolpar etc. har inköpts från Banverket. Ytterligare kablar etc. ska anskaffas.
 
Tule: Här väntar vi in en torrare årstid innan bangården snyggas till. Vi har tagit hand om ris och grenar.
 

Lägesrapport den 30 jan. 2007:

Vårt EU-projekt Utbyggnad Etapp I har passerat halvtid och aktiviteten är mycket hög.

Under tiden sedan november har spåret mellan Eken och bron över Dalhemsån spikats. Banbygget har sedan stått stilla eftersom banvallen söder om bron mot den nya hållplatsen Munkebos måst trädröjas. Detta gjordes i december och i samma veva grävdes nya diken för de stora mängder vatten som tyvärr finns i marken på platsen. I förra veckan lades så ca 15 cm makadam på banvallen och nu är allt klart för spårläggning från bron och söderut.

Arbetena med vägskyddsanläggningen vid Eken är påbörjade. Reläkuren funktionstestas av våra signalare och vi har tagit hem materiel till kryssmärken, bommar etc.

Tule station har varit platsen för omfattande grävningar då en stor grusvall som blockerat den södra infarten har fått tas bort. Ca 400 kubikmeter massor har grävts bort och ledningar för vatten och avlopp har flyttats. Dessutom har en slang för en telekabel lagts ned intill banvallen. Även i Tule finns mycket väta i marken och här måste det får torka upp innan vi går vidare.

Vår nya Vagnhall 2 i Hesselby har kommit så långt att skelettet är klart för montering av plåtar. Vi har nu stoppat bygget i väntan på att vår kvalitetsansvarige kan besikta hallen innan vi går vidare. Nya bilder finns ute på vår hemsida.

Kampanjen "Skänk en sliper" har krönts av framgång. Vi har passerat det utsatta målet 700 sålda sliprar. Nu strävar vi vidare mot att sälja 1000 stycken! Alla intreserade är välkomna att hjälpa oss, en sliper kortar 250 kr och beloppet går oavkortat till banbygget. Man skänker en sliper genom att sätta in 250 kr på vårt plusgiro 18 66 45-8 och märker talongen "sliper".

Bakom kulisserna pågår ett gigantiskt arbete med det nya trafiktillståndet och nya föreskrifter som detta kräver. I samband med detta görs stora delar av vår organisation om, nya rutiner införs och gamla som inte behövs tas bort. Det ska bli ett effektivare och bättre GHJ som kör igång trafiken i sommar! Dessutom pågår ett arbete med saker som registrering av ny trafikplats, riskanalys och annat smått och gott. Slutligen håller vi på att se över vår framtidsplanering och arbetar med att ta fram styrdokument för denna.

Anders Svensson
Projektledare


 
Nästan halva projekttiden har gått och så här långt har vi kommit:
 
Vagnhallen: Stommen står rest men arbetet med att montera plåtar har nätt och jämnt börjat. Anledningarna är flera men vi har valt att skynda långsamt och lägga krutet på banbygget innan vintern. Vi har också lagt en del tid på att organisera bygget på bästa sätt och få fram rätt utrustning etc. Men vi kommer att anlita en kunnig entreprenör som kommer att göra det första, nämligen att lägga taknocken. Just det momentet är det svåraste då det är viktigt att stommens delar blir raka i förhållande till varandra. Sedan är det "bara" att skruva fast balkar och plåt. Ett relativt okomplicerat jobb som dock kräver händer!
 
Banan: På knappa tre veckor så lades spåret mellan Eken och bron. I den gångna veckan spikades de sista rälerna. Med tanke på att spåret bara är lagt men inte baxat och riktat så ser det fantastiskt snyggt ut. Våra banbyggare var otroligt noggranna och alla sliprar har samma avstånd sinsemellan! Tack vare kung Bores frånvaro hittills så kör vi vidare mot Munkebos så fort vi bara kan. Skogen har röjts. I veckan har vi eldat ris. I morgon eller på tisdag kommer en grävare att ta bort alla stubbar i bandikena söder om bron och sedan ska en teleslang grävas ned i sidan av vallen. Därefter kan vi börja grusa banvallen och börja lägga slipers. Vi kör tills vädret sätter stopp. Förhoppningsvis hinner vi långt! Vi har dessutom skissat en del på Munkebos anhalt. Vi har valt ut platsen för var växeln ska ligga och börjat skissa på hur anhalten ska gestalta sig. Med tanke på att det blir ett provisorium så blir det minsta möjliga anläggning på platsen.
 
Bron över Dalhemsån blev klar i veckan genom att räcket blev färdigt. Det enda som återstår är skyddsrälerna. Bron är en sann prydnad och en fin järnvägsmiljö. Vem trodde det för ett år sen?
 
Vändskivan: Den är blästrad och målad. Alla detaljer till gångborden har tagits fram och arbetet med att para ihop rätt del med var den ska sitta på skivan pågår. Något arbete med att gräva grop till vändskivan är inte på gång på ett tag. Vi måste dränera platsen för vändskivan bättre, just nu ser det ut som leran i Flandern 1916 och vattnet måste bort. Sedan tar arbetet med hallen vid och först därefter bygger vi vändskivan.
 
Bomanläggningen: Vi har fått en reläkur av ULJ. Nu ska vi börja jobba med att kolla alla delar och se att det funkar. Själva bommarna ska köpas in av Banverket, det finns byggsatser där allt ingår.
 
Vägövergången: Byggs våren 2007 av extern entreprenör.

Munkebos: Namn på trafikplats: Vi håller på med att få tillstånd från Järnvägsstyrelsen att kalla vår nya anhalt för Munkebos. Samråd bland annat med Lantmäteriverket pågår i frågan.

 
Tule: Förrförra veckan trädröjdes delar av bangården samt en bit av banvallen mot Roma. I kommande vecka är det tänkt att grushögen i bangårdens södra ände ska grävas bort. Först då kan vi göra en ordentlig stakning av var exempelvis växlarna ska ligga. Även här gäller att vi ska försöka hinna så långt vi kan före vinterns ankomst. I Tule måste vi få fart på diken etc så att vatten kan få rinna bort, just nu är det blött!

Övrigt: Många småarbeten pågår. Vi renoverar portarna från rälsbussgaraget till Vagnhall 2. Vi ska ta hem återstående detaljer till semaforen från ÖSlJ i Mariefred. Likaså ska två bomdriv tas hem från Åtvidaberg. I Skåne ligger en del räls som vi ska plocka hem på något sätt...

 
I stort går det mesta enligt planen. Håller den obefintliga vintern i sig ett tag till ser det riktigt bra ut! Vad vi känner är att vi behöver fler händer. Vi vill vädja till alla som är intresserade att hjälpa oss på något sätt. Våra praktikanter och ideella gör ett jättejobb men med fler på plats skulle vi kunna göra mer. Exempelvis Vagnhall 2 är en typ av arbete där det skulle vara bra att ha lite extra personal så att banbygget inte behöver stanna av. Men det finns även mycket annat att göra. Det finns folk på plats i Hesselby alla vardagar samt varannan lördag. Alla är varmt välkomna!
 
Anders Svensson
Projektledare

   Föreningens projekt om banförlängning stöds av EU-projektet Leader+

Föreningen Gotlandståget fick hösten 2004 bidrag från EU-fonden Leader+ Gotland till att göra en projektering av en utbyggnad av nuvarande bana till Roma. I Projektet ingick att göra en kostnadsberäkning samt en teknisk beskrivning av hur banan skall se ut. Förhandlingar bedrevs förhandlingar med markägare längs bansträckan Eken (nuvarande södra ändpunkt) - Roma. Placering av stationen i Roma beslutades. I projektet ingick intressenter som Roma Kungsgård, Stall Dalhem, hembygdsföreningarna i Halla och Roma. Dalhems Framtid samt Roma företagarförening. Projektet omfattade sex månader på heltid i samverkan med projektgrupper, tekniska konsulter mm. Det förlängdes sedan med tre månader. Syftet med projektet var att lösa alla tekniska frågor liksom markfrågor för att skapa möjligheter att gå vidare med att bygga ut själva banan.
Projektet visade att banan Eken - Roma blir ca. fem km lång. Total banlängd blir ca. sex km. Att Tule station kommer att fungera som mötesstation. Att det blir en större och några mindre vägövergångar längs banan liksom två befintliga tolvmetersbroar, vars skick har undersökts.

Välkommen att ta del av vår förstudie om banutbyggnaden som överlämnades till Eu-projektet Leader+

Lägesrapport den 12 nov. 2005:

GHJ har avslutat sitt förstudieprojekt och rapportskrivning pågår. I projektet har ingått att kolla sträckningen för banan (klart), genomföra sonderingar och vissa förhandlingar med markägarna längs hela banan (till stora delar klart), undersöka priset för bygget (ständigt pågående process), erhålla vissa tillstånd (klart) samt sondera finansiärer (pågår). 
Dessutom har vi under projektet förvärvat signalmateriel för hela bansträckan, undersökt broar och vägövergångar samt utbildat aktiva i spårbyggnad. 

I nuläget arbetar vi med en första ansökan för etapp I som innebär en utbyggnad på den banvall som finns kvar, 320 m. Längs denna sträcka finns en plankorsning med vägskydd samt en järnvägsbro. Förhoppningsvis skall detta starta under 2006. Problemet liksom tidigare är den sträcka som plöjts upp till åkermark. Olika tänkbara lösningar finns och vi arbetar med att hitta en öppning.

Lägesrapport den 7 maj 2005:

Projektet rörande projektering av bana mellan Hesselby och Roma har varit i en intensiv fas de sista veckorna. Mycket har inriktats på tillstånd och undersökningar av anläggningar. Under v 17 kom Vägverket Konsult på besök och gjorde en inventering av de två 12 m långa broar linjen ska korsa. Rapporten är inte klar men broarna och brofästen såg bra ut och arbetena att sätta dessa i trafikabelt skick är begränsade. Ansökan om anläggning av plankorsning har inlämnats till Banverket för de övergångar som finns längs linjen.

I banvallen finns tele- och vattenledning. Vad gäller den sistnämnda har klartecken för banbygge givits. Telekabeln är en hårdare nöt att knäcka eftersom den ligger mitt i banvallen och det kan uppstå tekniska problem. Diskussionerna har kommit så pass långt att vi börjat titta på olika lösningar.

Från Anten har vi förvärvat en 6 m vändskiva. Denna avses läggas i Roma där originalkransen från SlRJ har hittats. Vi tackar AGJ för denna fina gåva! Skivan anlände till Hesselby under v 17 och har lagts i förråd i väntan på bygget. Vi kommer i Hesselby att under 2006 att lägga ner vår 12 m vändskiva bakom vagnhallen. Det skall alltså bli vändskivor vid båda ändstationerna. (se bild nedan)

Markägarförhandlingarna går vidare. Vi koncentrerar oss i nuläget på sträckan Tule - Roma.

Slutligen har vi haft samråd med Länsstyrelsen och berörda förvaltningar i Gotlands kommun angående bygget. Vårt projekt har mottagits med välvilja och vi kommer att fortsätta samarbetet bland annat gällande Miljökonsekvensbeskrivningen som ska göras.

Med tanke på att vi nu kommer att börja befatta oss med signaler på allvar har grunden till en signalavdelning lagts i och med att en signalmästare utsetts. Vi är på jakt efter signalmateriel. Vi behöver semaforer till Tule och Roma samt eventuellt reservdelar till vägskyddet vid Eken.

Under våren skall bomanläggningen transporteras hem från Falun. Genom kontakter från andra föreningar har vi erbjudits hjälp med översyn av anläggningen, projektering av vägövergången och även med hjälp vid själva bygget.

Anders Svensson

Länk till Leader+ Gotland


Klicka här för att komma upp överst på denna sida!

 

 

Åter till sidan om vår järnvägsmiljö

Åter till startsidan