KlRJ F 307

Klintehamn-Roma Järnvägs egen verkstad byggde 1945 resgodsvagnen med konduktörskupé KlRJ F 307. Under 2012 har en renovering påbörjats där vagnen åter har försetts med hjul, drag- och bromsutrustning. Andra världskriget innebar en stor trafikökning för järnvägarna på Gotland. Inte minst persontrafiken ökade och den då befintliga materielen utsattes för stort slitage. KlRJ hade dessutom en relativt omodern personvagnspark. Man såg sig därför om efter möjligheter att förnya denna. 1940 planerade man att köpa den nyligen nedlagda Västerhejdebanans ångvagn B och på ramverket till denna bygga en stor, modern, tvåaxlig tredjeklassvagn. Detta blev inte av då SlRJ istället köpte ångvagnen och på dess ramverk byggde resgodsvagnen F 500 (som också finns i föreningens ägo). KlRJ började därför att bygga C-vagnen helt i egen regi och snart hade man byggt underredet.

1945 kom dock KlRJ överens med GJ om att tillsammans inköpa rälsbussar. Detta gjorde att den påbörjade C-vagnen inte längre var intressant för persontrafiken, de ångloksdragna persontågens era led mot sitt slut. KlRJ beslöt då att istället bygga en resgodsvagn på det påbörjade ramverket. Vagnen blev den enda vagn som KlRJ byggde helt på egen hand och den var också den sist levererade vagnen till en gotländsk privatbana. Den är dessutom den största F-vagnen som rullat på ön.

Då SJ tog över banorna 1947-48 litterades vagnen SJ Fp 101. Vagnen blev kvar till nedläggningen 1960, de sista åren stod den uppställd i Visby. Efter nedläggningen såldes den till sågverket i Klintehamn tillsammans med tre andra godsvagnskorgar. Vid detta tillfälle skars plattformen liksom allt under rambalkarna av och skrotades. Kvar blev en korg med ett stympat ramverk. De fyra korgarna stod i Klintehamn till 1977 då tre av dem räddades av Föreningen Gotlandståget. Fp 101/F 307 har sedan dess stått uppställd på bangården i Hesselby och inväntat renovering. Under tiden har den fungerat som förråd.

Hösten 2011 konstaterades att vagnens träkorg var i dåligt skick och att något måste göras för att skadorna skulle bli för stora. Under hösten 2011 och våren 2012 revs så hela träkonstruktionen ned. Det visade sig att skadorna på träet var ännu större än vi trott och att i princip allt måste bytas ut. Det som räddats har varit inredningen i konduktörskupén, dörrar och vissa detaljer. Under hösten 2012 har så vagnens underrede kompletterats och återfått såväl hjulaxlar som broms.

Text: Anders Svensson

14 aug. 2009. KlRJ F 307 som vagnskorg.

Renoveringen av KlRJ F 307

13 mars 2012. KlRJ F 307 under nedmontering av dåligt virke.

18 juli 2012. KlRJ F 307 som stålskelett.

20 okt. 2012. Vagnen är åter på hjul. Plattformsänden som hade kapats har nu återställts.

20 okt. 2012. Vagnen är åter på hjul. Fjädernävar mm har nytillverkats för att få vagnen på hjul.

1 nov. 2012: KlRJ F 307. Vagnen är åter på hjul. Bromsutrustning höll på att monteras.

5 dec. 2012: Arbeten på bromsen pågår. Ratten till handbromsen skulle snart monteras på plats

130409a
9 april 2013. Vagnen hade då flyttats in i vagnhall 2. Återuppbyggnaden av gavelväggen hade påbörjats.

131004a
4 okt. 2013. Salla höll på att montera golvplankor i vagnen

131204a
4 dec. 2013. Monteringen av vagnens väggar och golv fortskred

141128a
28 nov. 2014. Takstolarna hade monterats

Åter till vagnssidan

Åter till startsidan