VÅR BANA: HESSELBY - EKEN - MUNKEBOS -
NYGÅRDS - TULE GRUSGROP - TULE - KAMBSHAGTORP
 
 

 

 
Banan Hesselby- Eken
Sträckan återuppbyggdes 1974-78
 

 
 
Ekens hållplats
Där gör tåget uppehåll vid den tusen-åriga eken. Efter jul håller tomtarna till där
 
 
 
Järnvägsövergången vid
Karbyvägen

Järnvägsövergången byggdes 2007-2008
 
 
Bron över Dalhemsån
Bron över ån från 1900 renoverades 2007
 

 
 
Munkebos hållplats
Här kan ni ta del av alla uppdateringar som har gjorts på hemsidan
 
 
 
Banan över åkrarna
Länk till mer information


 
 
Tule grusgrop lastplats
Länk till mer information

 
 
 
Tule station
Länk till sidan om Tule station i Halla

 
 
 
Kambshagtorps hållplats
Länk till mer information


 
 
Den nya banan
Kambshagtorp- Stall Dalhem

Banan byggs under 2010 som etapp II av banutbyggnaden till Roma 
 
 
Kambshagtorp - Roma
Sträckan byggs söder om Tule stn till
Roma 2013- 2014
 
 
 
Roma station
En sida om den framtida stationen i Roma.

 
 

En beskrivning av banan Hesselby - Tule - Kambshagtorp samt länkar till de olika delarna av banan

Vår bana är för närvarande 3,2 km lång och sträcker sig mellan Hesselby station (Hy) i norr via Ekens hållplats (En), Munkebos hållplats (Mus), Tule grusgrop (Teg), Tule station (Te) till Kambshagtorps hållplats (Kht) i söder.
Föreningen har återuppbyggt bangården vid Hesselby och banan i hela dess längd. Räls och slipers revs upp 1958 på sträckan Roma-Boge.

Trafiken till Eken invigdes 1978 vid Gotlands Järnvägs 100-årsjubileum. Vid Ekens hållplats växer en enorm ek som har givit platsen dess namn.

Föreningens målsättning är att banan återuppbyggs till Roma på den gamla banvallen. (totalt ytterligare 3,0 km)
Föreningen har under 2005 med stöd av EU-projektet Leader+ gjort en förstudie om banutbyggnad.
Från hösten 2006 fram till sommaren 2007 har banan att med stöd av EU-projektet Mål2 Öarna, byggts ut med järnvägsövergång över landsvägen vid Eken, brorenovering samt totalt 320 meter nytt spår.
Järnvägssträckan Eken- Munkebos invigdes den 17 juni 2007 av Gotlands Landshövding Marianne Samuelsson. Länk till sidan om invigningen av banan den 17 juni 2007  
Länk till informationssida om banutbyggnaden 2006-2007.

Under 2010 återuppbyggdes den 1,5 km långa sträckan Kambshagtorp-Tule-Stall Dalhem. 200 meter av sträckan återuppbyggdes redan 2007 (Tule stations bangård)
Mer information om banutbyggnaden 2010 finner ni via denna länk.

I december 2011 fick vi beskedet att vår ansökan om EU-medel till utbyggnaden Kambshagtorp - Roma beviljades. Under våren 2012 skrevs ett avtal om köp av banvallarna över åkrarna vid Tomtevägen.
Från januari 2012 till december 2014 kommer projektet att pågå. Den första delen som byggdes är den 700 meter långa sträckan över åkrarna (Munkebos-åkerkanten södra)
Den invigas den 5 maj 2013 av Gotlands landshövding
Cecilia Schelin Seidegård. Länk till informationssida om banutbyggnaden 2012-2014


Hesselby station    

Museijärnvägen beskriver vi med utgångspunkt från Hesselby station. Stationshuset uppfördes inför Slite-Roma Jernvägs (SlRJ) öppnande 1902.
Stationen var den största mellanstationen på järnvägen. Att den benämndes Hesselby berodde på att det fanns två stationer i Dalhems socken. 
Den andra stationen ett par kilometer längre norrut hette "Dune". Ett par år efter nedläggningen 1953, fungerade stationshuset som postkontor.
Stationen helrenoverades av Föreningen Gotlandståget mellan 1972 och 1974.

Mer information och bilder från Hesselby station finner ni via denna länk.


 Gotland Hesselby station på 30-talet. Olof Hoffman till höger

Hesselby järnvägsstation 20 juni 2004 

Banan Hesselby-Eken

Sträckan Hesselby-Eken återuppbyggdes mellan 1974-1978. Den var klar till firandet av hundraårsjubileumet i oktober 1978. På den norra sidan av sträckan finns ett dike och på den södra sidan finns en kör- och gångväg. Sträckan går förutom förbi en fårhage, genom skog.


 Flygfoton taget med helikopter av Ingemar Ohlsson sommaren 2006
 

 
 

 Banan söderut, 6 km till Roma. Foto den 1 juli 2007
 

 Banan straxt norr om fårhagen den 21 aug. 2005
 

Banan straxt norr om Ekens hpl den 21 aug. 2005
 

21 aug. 2005
 

 15 sept. 2007: Hastighetstavlan och spåret straxt norr om Ekens hpl
 

 15 sept. 2007: Hastighetstavlan och V-signalen syd järnvägsövergången
 

Ekens hpl (En)


 Ekens hållplats sedd från norr. Foto: Anders Svensson 29 maj 2007
 Klicka här för att se bilden i större storlek

16 juli 2005: Uppehåll vid Eken, Tågbefälhavaren berättar om Eken och järnvägen.
 

Hållplatsbyggnaden uppfördes 1995 som en replik av en liten Gotländsk banvaktsstuga. Vid Eken gör varje persontåg ett uppehåll där Konduktören berättar om Ekens och järnvägens historia. Vid Eken finns även bord och bänkar för den fikakorg som kan köpas i Jernvägscaféet. Hösten 2002 förlängdes perrongen så att våra tåg med tre vagnar får plats.
Marken öster om banvaktsstugan planerades och gjordes om till gräsmatta 2003. Sommaren 2004 målades "EKEN" på banvaktsstugans gavlar.
Banvaktsstugan används en gång per år vid Tomtetåget då Tomtemor serverar glögg och pepparkakor från banvaktsstugan.
Inför sommaren 2007 byttes 70 meter spår ut vid Ekens hållplats.


19 juni 2004. Ekens hållplatshus

2 jan. 2011. Tomtarna vid Eken under Tomtetåget

Det finns även två sängar i banvaktsstugan som går att hyra som enkelt boende.
Kontakta Staffan Beijer om ni vill bo garanterat enkelt! ordf@gotlandstaget.se eller 0498-509 90.


Eken    

Eken är minst sexhundrafemtio år gammal och numera ihålig efter ett blixtnedslag i mitten av 1800-talet. 1904-05 lät komminister Carl Hosander i Dalhem såga upp ett hål i stammen där han satte upp en dörr. En plattform byggdes även där stammen delar sig. En dag runt nyår kommer tomten och just den dagen kör vi vårt Tomtetåg!


21 aug 2005. Cementa vid Eken på Museijärnvägens dag
 

12 juli 2008. Eken med järnvägsövergången och trafiktåget
 

    
           Järnvägsövergången vid Eken 1945. Foto: Folke Larsson

      
               Lusthuset i Eken. Foto: 1903 I Cedergren-Pettersson


Järnvägsövergången över Karbyvägen 

Järnvägsövergången byggdes våren 2007 av Nybergs Entreprenad. På grund av den gamla vägens dosering innebar det ett stort arbete. På en sträcka om cirka 100 meter på varje sida om vägövergången, har bärlagret grävs bort och en ny vägbank byggts. Denna har sedan asfalterats.

Bomanläggningen är ett hopplock som kommer från olika håll. Stolpar, kryssmärken och träbommarna har köpts från Banverket. Bomdriven kommer från Åssa-museet i Åtvidaberg, Teknikboden från ULJ (Kommer ursprungligen från Svartå-banan) Pentacon AB gjorde projekteringen av vägen. Vi har även fått hjälp av flera kolleger inom museijärnvägar med teknik och planering för denna. Ett stort tack till dessa!


 29 juni 2007. Bommarna sedda från Romahållet  Klicka här för att se bilden i större storlek

 29 maj 2007: Bommarna sedda från Dalhemshållet. Teknikboden är den gröna mellan de vänstra bommarna

 15 sept. 2007. Vägmarkeringarna har målats
 

Jernvägsbron över Dalhemsån

Bron byggdes av Göteborgs Mekaniska Verkstad 1900. Bron köptes av Föreningen i feb. 1980 av SJ för den symboliska summan av 100:-
2002 förnyades bron med räcken och gångplank. Vintern 2003-04 röjdes sly och träd vid bron vilket gav god sikt över Dalhemsån från bron.

Under hösten 2006 har bron blästrats och målats, sliprar och räls har lagts. En ny parallell gångbana har byggts. Den 11 maj 2007 provkördes bron för första gången sedan 1958 av en lokomotor. Den 17 juni 2007 invigdes bron och den nya banan Eken- Munkebos av Gotlands Landshövding Marianne Samuelsson.


11 maj 2007. Den första provturen över bron sedan 1958
 

Cementa med betvagn på bron över Dalhemsån sedd från väster  
Klicka här för att se bilden i större storlek

21 april 2007:  Montering av skyddsrälerna och målning av broräcket pågick
 

  17 maj 2008. Vy mot bron över Dalhemsån och järnvägsövergången över Karbyvägen.
  Klicka på bilden för att se den i större storlek!

Renoveringen av bron 2006-2007


Vy från Eken mot bron den 21 augusti 2005
 

 Banvallen mellan Eken och bron, avbanad den 20 juli 2006

 22 aug. 2006. Bron innan renoveringen påbörjades    
 

 27 sept. 2006. Bron blästrad och nymålad. Foto: Rasmus Axelsson
 

 19 okt. Bron med skylt på plats     
 

  30 okt. Samtliga sliprar monterade på bron med hakbult.
 

 8 dec. Bron färdigrenoverad med räcke     

 17 dec. Spårläggningen är klar förutom stödrälerna.

Munkebos hållplats (Mus)

Järnvägen Eken-Munkebos samt Hållplatsen vid Munkebos anlades på våren 2007. Järnvägen Eken- Munkebos invigdes den 17 juni 2007 av Gotlands Landshövding Marianne Samuelsson. Vid hållplatsen finns ett stickspår som till 2012 användes för att kunna rangera loket till rätt ände av tågsetet. Hållplatsen var tillfällig och flyttades 2013 till Tomtevägen. Där har en träperrong av 40-talssnitt byggts.


 17 maj 2008. Munkebos hpl. Vy mot åkrarna och Tomtevägen i riktning mot Tule
 Klicka på bilden för att se den i större storlek!

16 juli 2013.
Banvallen söderut från nya hållplatsen Munkebos.
 

Banan över åkrarna

Hösten 2012 kunde föreningen åter bygga upp banvallen över åkrarna vid Tomtevägen. De sjuhundra meterna banvall återställdes i slutet av oktober 2012. Under november 2012- januari 2013 byggdes banan. Den 19 jan. slogs den sista spiken i och de två banorna var förbundna. Under april grusades och riktades banan.
Söndagen den 5 maj kl. 1500 invigdes Tulebanan av Gotlands landshövding
Cecilia Schelin Seidegård.


Grusning har skett framför stationshuset i Tule mot spåren
 

16 juli 2013.
Banvallen norrut från mitt emellan täckdikningen och Åkerkanten södra
 

17 nov. 2012. Vy från Tomtevägen norrut mot Munkebos. Järnvägsövergången är på plats.
 

9 jan. 2013. Ett spårspannet lades på plats
 

Nygårds hållplats

Nygårds hållplats ska byggas under sommaren/hösten 2013. Det kommer att bli en enkel träperrong med samma utseende som den vid Munkebos.


16 juli 2013.  Vy från Nygårds norrut.
 

16 juli 2013.  Vy från Nygårds söderut.

 

Tule grusgrop - lastplats

Tule grusgrop var en lastplats för grus från 19xx till ungefär 19xx. Vid lastplatsen gör inga resandetåg uppehåll.


28 sept. 2012.  Vy söderut mot Tule. Grusgropsspåret till höger
 

2 maj 2013: Vid grusgropsspåret har nu skivsignalen kommit på plats.
 

Tule station

Tule station byggdes 1902 och var Halla sockens hållplats på Slite-Roma Jernväg (SlRJ) Namnet "Tule" tillkom då Kungl. Järnvägsstyrelsen inte kunde godkända "Halla" som SlRJ först föreslog. Hållplatsen hade två spår, lastkaj, ett mindre lantmannamagasin, hållplatshus, lada, uthus och jordkällare. Samtliga byggnader  är bevarade. Trafiken bedrevs av SlRJ till 1/7 1947 då GJ (Gotlands Järnväg) tog över och drev trafiken i en statlig bolagsform under ett år. 1948 tog SJ över i egen regi och fd. SlRJ ingick då i SJ:s 37:e driftssektion.

Sista persontåget rullade förbi Tule hpl på kvällen den 9/6 1953. Sockerbetor transporterades dock på banan även på höstarna 1953-56. Räls och slipers revs upp 1958. Stationsområdet med hus såldes 1961 till Tules sista platsvakt Carl Larsson. Någon station har Tule aldrig varit tidigare, men på GHJ kommer hållplatsen/anhalten uppgraderas till station! Länk till mer information om Tule station


 Stationen med den återuppbyggda bangården. Foto från invigningen den 5 maj 2013


Kambshagtorps hållplats

Kambshagtorps hållplatshus kommer ursprungligen från Stora Vede Hållplats på GJ (Gotlands Järnväg) Hållplatshuset hamnade sedan i Hellvi och skänktes till föreningen 2012.
Lars-Åke Holmgren har renoverat färdigt hållplatskuren från Stora Vede. Hållplatsen visar hur en typisk SJ-hållplats kunde se ut på 50-talet.
Hållplatsen trafikeras normalt ej av våra trafiktåg.


Stora Vede Hållplats på 50-talet. Foto: Olof Sjöholm. Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum
 

28 sept. 2012. Vy från Kambshagtorp norrut mot Tule. Hållplatshuset från Stora Vede och hållplatsen är nu färdig.
 

 

 

Klicka här för att komma överst på sidan

Åter till sidan om vår järnvägsmiljö

Åter till startsidan