TULE STATION - BANBYGGET 2006- 2007
 
EU-Projektets del med banutbyggnad vid Tule 2006-2007 är nu slutfört

Tule station förvaltas av: Märta och Ingmar Lindkvists stiftelse för stöd till Föreningen Gotlandståget. Föreningen Gotlandståget har under 2007 arbetet med att återuppbygga bangården vid Tule station med semafor och två spår.

De jobb som gjorts i Tule handlar om att återställa grusbädden för bangårdsbygget. Detta har visat sig vara ett omfattande arbete med tanke på att hela den skärning som syns närmast i bild varit helt igenfylld av massor. Därefter har återuppbygggandet av bangården utförts. Bangården har byggts med 17-kilosräls, utan underläggsplattor. Framför stationshuset skall gräset tas bort och ersättas med grus. Semaforen skall återuppsätts och dessutom återskapas spårspärrarna. Samtidigt påbörjades i juni ett separat projekt att restaurera alla uthus. Jordkällaren har helt återuppbyggts. Dessutom har banstängslet runt fastigheten återskapats. På längre sikt ska fruktträdgården återskapas med äppelträd, syrener, vinbärs- och krusbärsbuskar etc. Vi vill återskapa blanktråden som pricken över i. Invändigt i stationen ska väntsal och expedition på sikt hållas avskilda och den sistnämnda återfå inredningen. Postfacken ska sättas upp igen. Slutresultatet lär bli bra!

Intressant är allt som dök upp i marken. Bland annat har fundamentet till skivsignalen påträffats. Det är en 15-kilosräls som finns centralt framför stationshuset mellan spåren. Likaså har en kort kaj framför godsboden grävts fram. Den är byggd i kallmurad kalksten och är ca 5 m lång. Lite udda är att den ligger i kurva, precis där sidospåret börjar svänga ut mot huvudspåret vilket gör att den styr placeringen av växeln i sydändan.

En annan intressant sak som kommit i dagen är de längsgående tvåtumsplank som legat under sliprarna! De ligger omsorgsfullt utlagda i bangårdens sura, södra ända. Där sidospåret svänger ut mot huvudspår ligger de omlott så att de följer kurvan precis. Likaså hittar man dem i huvudspår söderut. Jag har inte sett detta förr men jag är å andra sidan ingen expert i ämnet. Någon som har sett detta?

Anders Svensson


16 nov. 2007: Novembersnö i Tule

Det kom mycket snö under ett par dagar. På Sudret upp till 30 cm. Vid Tule var stationsområdet som i ide.


 Motiv med stationshuset och den nyrenoverade ladan

  Vy från bangården mot lastkajen och jordkällaren

 Vy från lastkajen mot bangård och stationshuset

  Vy från lastkajen söderut

8 nov. 2007: Bygget av bangården har avslutats!

De spår som vi har planerat för har byggts, justerats och grusats av våra suveräna rallare! Det som återstår i Tule är uppsättning av semafor, spårspärrar, lutningsvisare samt grusning med gånggrus framför stationshuset, vilket kommer att ske i vår.


 Den södra spåränden sett mot Tule station
Klicka på länken för att se bilden i större storlek, i ett nytt fönster!

 Straxt efter infartskurvan sett  mot Tule station
 

 Bangården sedd från den södra växeln

 Bangården sedd från den södra hinderpålen

 Tule station med den blivande grusplanen framför stationshuset
Klicka på länken för att se bilden i större storlek, i ett nytt fönster!

Tule station
 

 Den nyrenoverade ladan.
Klicka på länken för att komma till sidan om uthusens renovering! 

 Vägövergången mittemot stationshuset har grusats och byggts upp med en stenmur.
En permanent vägövergång över de två spåren har även byggts.

 Vy mot bangårdens norra del. På den platsen syns den röda lyktan vid järnvägsövergången intill Eken tydligt!

 Den norra spåränden sedd mot Tule station. Den sista spårlängden har inte grusats ifall den behöver tas bort för att åtkomst till jordhögen på åkern skall kunna ske.

 Vy mot stationshuset och bangården från norr
 

 Bangården med jordkällaren och lastkajen.
 Klicka på länken för att komma till sidan om uthusens renovering! 

 Vy mot den lilla lastkajen vid Halla lantmäns magasin och mot det södra spårslutet.
Klicka på länken för att se bilden i större storlek, i ett nytt fönster!

 Den södra spåränden sett mot Roma
 

 Den södra spåränden sett mot Roma. Tillfälligt stopp för utbyggnaden innan etapp 2.
Klicka på länken för att se bilden i större storlek, i ett nytt fönster!
 

16 okt. 2007: Bygge av båda spårändarna pågick


 Den norra spåränden har nu lagts ut

  Vy mot söder från den norra spåränden

 Vy från den södra växeln mot det pågående arbetet vid den södra spåränden.

  Våra suveräna rallare spikade spåret
 

12 okt. 2007: Bygget av spåret i riktning mot Roma har påbörjats


 Den södra växeln med spåret i riktning mot Roma

 

 Bangården sedd från den södra växeln.

  Spåret mot Roma sett från söder

 Den iordninggjorda banvallen skall spårläggas kommande vecka.

  Tvåkammarbrunnen vid Tule har frilagts och marken mot bangården har släntats.

8 okt. 2007: Grusningen av bangården är snart klar


 Bangården från söder. Klicka på länken för att se den i större storlek, i ett nytt fönster!

  Detalj med den stora lastkajen.

 Bangården vid magasinet och mot den södra växeln.

  Bangården sedd norrut från lastkajen. Till vänster syns den nyrenoverade jordkällaren.

 Bangården från stationshuset söderut. Till höger syns den nyrenoverade jordkällaren.

  Kapsejsen 2 tappas ut på hela sin last.

 Traktorn kör ut grus mellan spåren.

  Traktorn kom även åt på den östra sidan av bangården.

 Bangården norr om stationshuset har nu grusats färdigt!

  Vy mot söder med bangården.  Klicka på länken för att se den i större storlek, i ett nytt fönster!

1 okt. 2007: Grusning av bangården pågår


 Kapsejsen 2 lastas med traktorskopa från lastkajen, sedan skjuts den till rätt plats.

  Grusning vid den lilla lastkajen.

 Kapsejsen 2 i aktion

  Vy mot det nygrusade spår 2. Klicka på bilden för att se den i större storlek, i ett nytt fönster!

28 sept. 2007: Den södra växeln är klar!

Växeln söderut har i stort sett färdigställts. Växelklot och stödräler återstår att montera.


 Våra duktiga rallare spikar växeln.

  Kapsejsen 2, en tippvagnskorg från 600 mm som har monterats på en Tingstädetralla.

 Den södra växeln sedd från syd.

  Kapsejsen 2 fylld med grus på spår 2

 Den norra växeln sedd från norr.
 

20 sept. 2007: Den norra växeln är klar!

Växeln norrut har i stort sett färdigställts. Växelklot och stödräler återstår att montera. Därefter skall bygget av den södra växeln påbörjas.


 Våra duktiga rallare spikar växeln.

  Rallarna i samspråk om hur rälerna skall kapas

 Den norra växeln sedd från syd.

  Den norra växeln sedd från norr.  Klicka på länken för att se bilden i större storlek! 

 Bangården sedd från syd. Klicka på länken för att se bilden i större storlek! 

  Av en 600 mm tippkorg och en Tingstädetralla har vi byggt denna grusvagn.

17-19 sept. 2007: Fler bilder från Tule-banbygget


 17 sept. Hål för skarvjärnsbultarna skars i rälsändarna

  19 sept. Nu börjar växeln i norr byggas.

15 sept. 2007: Fler bilder från Tule-banbygget


 Bangården!

  Nu har båda spåren nått fram till växeln.

13 sept. 2007: Fler bilder från Tule-banbygget


 Bangården med de båda nybyggda spåren mot norr.

  Två provisoriska planklagda övergångar har byggts

7 sept. 2007: Fler bilder från Tule-banbygget

Båda spåren märks nu tydligt!


 Bangården med de båda nybyggda spåren. Klicka på länken för att se bilden i större storlek! 

  Snart är det dags att bygga växeln!

 Spikning av rälerna pågick
 

4 sept. 2007: Fler bilder från Tule-banbygget

Spår 2 har börjat byggas vid den stora lastkajen.


 Bangården sedd från en plats mellan lastkajerna

  Sliprar för nästa rälslängd har lagts ut..

 Stilstudie.

  Arbetena på ladan fortsätter. Klicka på länken för att komma till sidan om uthusens renovering! 

3 sept. 2007: Återuppbyggnaden av bangårdens spår och växlar i Tule har kommit igång!

Våra rallare har nu lagt ut slipers och räls på huvudspåret. Den 3 sept. hade 80 spårmeter räls byggts. En provisorisk planklagd övergång mitt emot stationen har byggts under arbetslördagen den 1 sept, för att underlätta för de som nyttjar skogsområdet. Tule är på gång!


 Bangården sedd från en plats mellan lastkajerna

  Bangården sedd mot norr. Klicka på länken för att se bilden i större storlek! 

 Bangården sedd mot Roma, med övergången

  Bangården sedd mot lastkajerna. Klicka på länken för att se bilden i större storlek! 

Uthusens renovering har påbörjats den 3 sept. Renoveringen utförs av Michael Modin/Johan Källén Bygghantverk & Restaurering. De kommer under tre veckor arbeta med ladan, utedasset och tunet. Arbetena bekostas av Länsstyrelsen och Tulestiftelsen. Klicka här för att se fler bilder från restaureringen av uthusen


 1 sept. Ladan innan restaureringen påbörjades.

  3 sept. Ladan under påbörjad restaurering

23 aug. 2007: Fortsatta arbeten i Tule

Janne i Krister Sjögrens grävmaskin har på förmiddagen avslutat arbetet med att lägga ut bergkross på bangården. Tack för ett mycket bra jobb!
Våra rallare håller på att transportera och sortera upp räls i högar på stationsområdet. Nästa vecka skall spåren byggas!


 Bangården sedd mot Roma

  Bangården sedd mot lastkajerna

 Bangården mot Dalhem

  Lastkajerna och bangården mot Dalhem Klicka på länken för att se bilden i större storlek! 

 Vägen ned mot den kommande vägövergången har grusats

  Uppläggning och sortering av räls pågick

22 aug. 2007: Arbeten i Tule pågår

I Tule är Krister Sjögrens grävmaskin och lägger ut ytterligare 5 cm bergkross (10-20) på bangården. Detta eftersom det materialen som lades ut i våras (grus från Karbyvägen) inte släppte igenom regnvatten. Med detta ytterligare lager kommer banunderbyggnaden att bli stabil.
Sortering av räls och växlar pågår just nu i Hesselby.


 Banvallen sedd mot Roma

  Bergkross lades ut vid den lilla lastkajen

 Banvallen sedd mot norr

  Efter dagens arbete

30 juni 2007: Sommarvila i Tule

Hyresgästarna är på plats. Banbygget ligger nere till i augusti när banvallen förhoppningsvis har torkat upp efter det myckna regnandet i början av juli.
 


  Tule station sedd från norr. En skylt berättar om banbygget för förbipasserande

  Stationsområdet med stationshuset mot norr.  Klicka på länken för att se bilden i större storlek! 

 Bangården i Tule sedd från stationen mot lastkajen söderut.
 

16 juni 2007: Promenad vid Tule

Arbetslördagen vid Hesselby avslutades för några med en promenad vid Tule station.
 


 16 juni. Tule station

  16 juni. Visning av stationsområdet

 16 juni. Promenad på banvallen i riktning mot Dalhem från Tule.

  16 juni. Vy söderut mot Tule station. Klicka på länken för att se bilden i större storlek! 

13 juni 2007: Grävarbetena vid Tule är nu färdiga

Underlaget för banbygget är nu planerat. På den bilderna syns spårspärrens mittstock som återfanns under markytan på vägen.
 


 12 juni. Då återstod att göra i ordning den delen av banvallen som ligger norr om stationshuset.
 
Klicka på länken för att se bilden i större storlek! 

  12 juni. Vy söderut från den norra tomtgränsen.
 

 Vy från lastkajen med moderna slipers

 Lastkajen har grävts ren från sentida jortlager.

 Bangården mot söder (Roma) Straxt före spårspärren kommer växeln att ligga

  Bangården mot norr (Dalhem) Klicka på länken för att se bilden i större storlek!

 Vy söderifrån mot Tule Klicka på länken för att se bilden i större storlek!   

 

7 juni 2007: Planering av bangården i Tule pågår


 Bangården sedd söderut

 Lastkajen och bangården mot söder

  Banan mot söder sedd från den lilla lastkajen. Det syns tydligt nu vilken rejäl skärning som det är på  platsen (rejäl, med gotländska mått mätt!)

 Banvallen med nygrävda diken mot söder. Stenarna på banvallen markerar så långt vi skall bygga banan under den här etappen.

  Banvallen sedd norrut från den södra änden.

 Vy norrut med lastkajerna

  Tule station i väntan på sommargästerna

 Ladan vid Tule i väntan på höstens renovering.

31 maj 2007: Ännu fler bilder från banbygget i Tule!


 Banvallen och rengrävda diken mot söder   Klicka på länken för att se bilden i större storlek! 

 Vy mot Tule norrut. Klicka på länken för att se bilden i större storlek! 

30 maj 2007: Fler bilder från banbygget i Tule!


 Jordkällaren är nu frilagd och skall återställas i juni

 Jordkällaren sedd ovanifrån mot stationshuset

  Diket grävs mitt emot lastkajen

 Tule från norr. Den nybyggda vägen för lokaltrafik syns till höger

29 maj 2007: Nya bilder från banbygget i Tule!


 Banvallen i Tule vid lastkajen mot söder  Klicka på länken för att se bilden i större storlek! 

 Vy från Tules södra sida.

  Vy mot stationshuset från väster

 Vy mot lastkajen och magasinet från väster

24 maj 2007: Banbygget går vidare i Tule!

Krister Sjögrens grävmaskin jobbar nu vidare med att färdigställa banvallen. Vi grävningen hittade vi rester av lastkajspårets sliprar! En ny väg för hästar och de fordon som har behov av att köra förbi Tule håller på att anläggas längs med områdets västra sida. Det blir sedan en övergång framför stationshuset vid den kommande perrongen.


 Banvallen i Tule vid lastkajen är nu frilagd

  Grävning pågick vid lastkajens norra ände

 Vy från Tules norra sida. Till höger syns den nya vägen

 Ovanför pilen syns en av de gamla sliprarna i lastkajsspåret!

11 jan. 2007: Banbygget går vidare i Tule!

Krister Sjögrens grävmaskin har nu fått bort hela grushögen och järnvägens skärning framträder nu på bilderna nedan! Det har dock varit mycket mer grävjobb än vad vi hade väntat oss i Tule. Grävarbetena med diken samt avbaning av banvallen fortsätter framöver. Grusning får dock vänta till banvallen har dränerats eller frusit (!?!)


 Nedgrävning av ett optokabelrör för Telia. Detta rör läggs bredvid diket till höger.

 Vy från Romahållet mot Tule station! Klicka på bilden för att se den i större format!

 

 Tule station den 23 jan. 2007 Klicka på bilden för att se den i större format! 

3 jan. 2007: Banbygget går vidare i Tule!

Men efter helgens regn (30 mm) var det för blött i skogen vid Munkebos och grävmaskinen flyttades till Tule. Där skall den stora grushögen vid bangårdens Roma-ände grävas bort och bangården återställas. Alla stubbar efter trädröjningen i Tule har grävts bort.


 Tule: Foto: Lars-Åke Johansson den 3 jan. 2007.        

 Tule: Foto: Lars-Åke Johansson den 3 jan. 2007.

30 nov. 2006: Skogsröjning vid Tule station

Vid Tule station har Christer Sjögren varit med sin skogsmaskin. Han har tagit bort träden vid banvallen cirka 200 meter söder om stationen. Därefter kan arbetena med att gräva bort jordhögen vid bangårdens södra ände ta vid.


 Banvallen söder om Tule innan röjningen (foto den 27 nov.)

  Banvallen söderut efter röjningen den 30 nov.

 Banvallen norrut efter röjningen. Tule station syns i fonden.  

 Vy mot Tule station. Lastkajen är närmast till höger på bilden.

 

 


Klicka här för att komma upp överst på denna sida!

 

Klicka här för att komma till informationssidan om Tule station

 

Klicka här för att komma tillbaka till Föreningen Gotlandstågets startsida